Улу мутефиккир миллетимиз ичюн эп якъын, эп земаневий олмакъта

И.Гаспринский эйкелине чечеклер къоюлды 21-март, яни, халкъымызнынъ улу мутефиккири Исмаил Гаспринскийнинь догъгъан куню Акъмесджит шеэриндеки онынъ зйкелине чечеклер къоюв мерасими олып кечти.

Шу куню тек Акъмесджитте дегиль, Къырымнынъ чешит ерлеринде Исмаил Гаспринскийнинъ хатырасына мерасимлер отькерильди, эм де тедбирлер учь кунь девам этеджек.

Тедбирни Къырым медениет везирлиги И.Гаспринский адына миллий китапханемизнен берабер тешкилятландырды.

Улу мутефиккиримизге чечеклер къоюв мерасиминде Къырым Юкъары Шурасынынъ, Везирлер Шурасынынъ, Украина Президентининъ Къырымдаки темсильджисининъ, Медениет, тасиль ве илим, спорт ве яшлар ишлери боюнджа везирлиги, языджылар, студентлер, оджалар, матбуат хадимлери ве джемаат тешкилятларынынъ векиллери булундылар. Бу тедбир Исмаил Гаспринскийнинъ 162 йыллыгъына багьышланды.

Миллий Меджлис реисининъ биринджи муавини Рефат Чубаров чыкъышында, джумледен бойле деди:

—Бугуньде-бугунь Романияда, Тюркиеде яшагъан диаспораларымыз кечкен асырларда Къырымдан кеткен халкьымызнынъ торун ве торунчелеридир. Исмаил бей Гаспринский халкьымызнынъ тарихыны ве неден гъурурланаджыгъыны биле эди, чюнки бильгиси бар эди. Халкьымыз о къадар ззильген ве хорлангъан эди ки, онъа бильги берип, рух берип, дуйгъулар ашлап, миллетни уянтмакь керек эди.

ХІХ-ХХ асырларда Исмаил бей къырымтатарларны уянтмагъа тырышты ве халкъымызнынъ озь топрагъына саип олмасы ичюн хызмет этти. Бу себептен онынънен берабер чалышкъан инсанлар 1917 сенеси Къырымны идаре этмек макъсадында нешриятчы, языджы, шаир, сиясетчи Исмаил Гаспринскийнинъ гьаелерине эсасландылар.

Эгер Къырымда Исмаил Гаслринскийнинъ бутюн гъаелерини олсун руслар, украинлер, къырымтатарлар омюрге кечирселер, Къырымнынъ келеджеги парлакъ ола билир. Амма бу оладжагъына эмин дегилим. Чюнки озюмиз де бу гъаелерни девам этмеймиз.

Амма шуны айтмакъ истейим ки, Миллий Меджлис ве Къурултай олмаса, бу абиделер, эйкеллер, мейданлар да олмайджакъ эди. И. Гаспринскийнинъ бутюн истеклерини ерине кетирмек озюмизге багълы. Чюнки Исмаил бей Гаспринский миллетининъ уянгьаныны ве бирлик олгъаныны истеди. Онынъ язылары, шиирлери, «Терджиман»да басылгъан бутюн шейлери миллетни бирлештирмек ичюн хызметке догърултылгъандыр. Биз буны анъламакъ керекмиз. Исмаил Гаспринский оджаларнынъ оджасыдыр. Биз бу буюк оджамызнынъ айткъанларыны япмагъа тырышмакъ керекмиз. Тек о вакъытта Ватанымызгьа саип олурмыз.

Тедбирде Къырым Везирлер Шурасы реисининъ муавини Азиз Абдуллаев, Къырымда руслар джемиетининъ реиси Сергей Цеков, Украина Президенти Къырымдаки даимий темсильджисининъ биринджи муавини Владимир Дегтерёв, «Маарифчи» бирлешмеси реисининъ муавини Шевкет Юнусов, Украина языджылар бирлигининъ азасы, шаир Шерьян Али ве дигерлери чыкъышта булундылар.

Тедбир девамында улу атамызнынъ огюнде баш эгмеге кельгенлер онынъ эйкелине чечек дестелери къойып, бир дакъкъа сюкюнет сакъладылар.

Сонъра шу тедбирнинъ девамы оларакъ Франко адына джумхуриет китапханесинде «Гаспринский окъувлары» олып кечти.

Наджие АМЕТОВА