ИСМАИЛ ГАСПРИНСКИЙНИНЪ 162 ЙЫЛЛЫГЪЫН «И.ГАСПРИНСКИЙНЕН XXI АСЫРДА»

2013 сенеси март 21-22 куньлери И.Гаспринский адына китапхане, къырымтатар тасиль хадимлерининъ «Маарифчи» бирлешмеси, Багъчасарай тарихий-медений заповедник, И.Гаспринскийнинъ эв-музейи дюньяджа белли маарифчи, улу мутефеккир Исмаил бей Гаспринскийнинъ 162 йьтпыгъына багъышлангъан бир сыра тедбирлер отькерди.«Исмаил Гаспринскийнљн XXI асырда» акциясы черчивесинде (1999 сенесинден берли) март 21 куню Акъмесджитте И.Гаспринскийнинъ эйкели опюндеки мейданда ве март 22 куню Багьчасарай шеэринде И.Гаспринскийнинъ бюсты тикленген мейданда Къырым укюметининъ векиллери, улу педагогнынъ издешлери олгьан къырымтатар маарифчилери, языджылар, джемаат тешкилятларынынъ векиллери, студентлер топланып, бу улу инсаннынъ бугуньки яшайышымыздаки эмиетини къайд этерек, онынъ эйкелине чечеклер къойдылар.Акъмесджитте И.Я.Франко адына китапханеде ве Багъчасарайда И.Гаспринскийнинъ эв-музейинде эдебий окъувлар черчиивесинде «И.Гаспринскийнинъ алеми» мевзусында «тёгерек маса» отькерильди.Тедбирлер кетишатында педагогика илимлери докторы Муедин Хайруддинов — «Исмаил Гаспринскийнинъ педагогик бакъышлары ве фаалиети»,И.Гаспринский адына китапхане усулджысы Зарема Абдураимова — «Исмаил Гаспринский ве Къырым къадынлыгъы», филология илимлери докторы Исмаил Керимов — Исмаил Гаспринскийнинъ неширлери…», Багъчасарай тарихий-медений заповеднигининъ уйкен ильмий хадими Эльмира Абибуллаева — «И.Гаспринскийнинъ мемориаль музейи тарихына даир», ТМУ къырымтатар эдебияты кафедрасынынъ уйкен оджасы Гульнара Сеитваниева — «Исмаил Гаспринскийнинъ бедиий эсерлеринде котерилыен меселелер», Исмаил Гаспринский мемориаль музейининъ кучюк ильмий хадими Сельвина Сеитмеметова «Терджиман»д публикацияларнынъ жанр ве тюрлери» кибимевзуларда марузаларнен чыкъышта булундылар! И.Гаспринский адына китапханеси архив ве эльязма материалларнынъ сектор мудири Медине Алимова «Терджиман» газетасы электрон версиясынынъ такъдимнамесини отькерди. «Тёгерек маса» черчивесинде И.Гаспринский адына китапхане хызмет этюв болюгининъ мудири Сусанна Темиршаева «Исмаил Гаспринский — улу маарифчи» мевзусында чешит неширлер, весикъалар, фотосуретлерден ибарет гъает зенгин сергини такъдим этти.Отькерильген тедбирлерде Къырым Юкъары Шурасынынъ депутаты, Миллий Меджлис реисининъ биринджи муавини Р.Чубаров, Къырымда Украина Президенти даимий векилининъ биринджи муавини В.Дегтярев, айны Векялетликнинъ консультанты Л.Мыркина, Къырым Назирлер шурасы Реисининъ муавини А.Абдуллаев, Къырым Юкъары Шурасында Медениет меселелери боюнджа даимий комиссиянынъ реиси С.Цеков, Къырым медениет назири А.Плакида ве онынъ муавини В.Ереняк, Къырым Тасиль ве илим назирлигининъ баш мутехассысы И.Карнацкая, Багьчасарай шеэр башы К.Рубаненко ве башкъа ресмий шахслар иштирак этти.

 

Маариф-информ

//Маариф ишлери.-2013.-№3(161).-с.2