Улу маарифчининъ хатырасы анъылды

21-мартта улу оджамыз, языджы, неширджи, «Терджиман» газетининъ тесисчиси, миллий тасиль исляатчысы Исмаил Гаспринскийнинъ 163 йыллыгъына багъышлангъан хатыра мерасим олып кечти. Акъмесджитте улу оджанынъ абидеси янына гульчемберлвр къоюлды.

Тантаналы мерасимде Миллий Меджлис азалары, Миллий Къурултай делегатлеры, миллий арекет ветеранлары джемаат тешкилятларынынь векиллери, Къырым муэндислик во педагогика университетининъ ве Таврия Миллий университети филология факультетининъ оджалары эм талебелери ве башкъалары иштирак эттилер. Тедбирни эр вакъыт киби, «Маарифчи» бирлешмеси ве И. Гаспринский адына джумхуриет китапханеси тешкиль эттилер.

Тедбир башында Къырым Муфтисининъ муавини Эсадуллах Баиров дуа окъуды. Миллий Меджлис реиси Рефат Чубар озь чыкъышында джемаат корюмли оджамыз ве мутефиккирни анъмакъ ичюн топлангьаныны къайд этил,онынъ мирасы халкъымызнынъ инкишафына чалышкъаныны айтты.

«Биз бугуньде, агъыр куньлерде,озь инкишафыны токътатмайыкъ. Эминмиз,Къырым ве халкъымыз даима берабер олур», — деди Р. Чубар.

О, улу оджамызнынъ «Тильде, фикирде, иште бирлик» сёзлерини хатырлап, шимдики кергин вазиетте халкъымыз бирлик ве миллий рухнынъ къаттылыгъы саесинде эписи маниа ве агьырлыкълардан кечер, деп къайд этти.

«Бизим эсас макъсадымыз бирлигимизни ве бирдемлигимизни сакъламакътыр. Чюнки бу бизим эвлятлар ве торунларымызнынъ Ватанымызда парлакъ келеджегининъ эсасыдыр», — деди Р Чубар.

Хатыра тедбирни белли сёз устасы Риза Юсуф яраштырды. О, шайр Ш Селимнинъ «Багьышлав» шиирини окъуды. Къырымда азербайджан джемиетининъ реиси Рагим Гумбатов тюрк алемининъ бирлешювинде И. Гаспринскийнинъ буюк иссеси акъкъында чыкъыш япты.

Айны куню Багъчасарайда улу мутефиккир абидеси янында да, адет узьре, гульчемберлер къоюлды. Зынджырлы медресе тарихий комплексинде ерлешкен И. Гаспринскийнинъ мезары янында топлангъан джемаат дуа мерасимини отькерди.

Къайд этмели ки, 2014 сенеси ЮНЕСКО тарафындан корюмли эрбабымызнынъ хатырасына багъышлангъан йыл, деп илян этильди.

// Къырым. — 2014. — 26 март. с.1