Библиотека в СМИ

Буюк шаир, терджиман, эдебиятшынас. И. ФРАНКО АДЫНА ДЖУМХУРИЕТ КИТАПХАНЕСИНДЕ ШАКИР СЕЛИМНИНЪ ХАТЫРАСЫ АНЪЫЛДЫ

12-ноябрьде мезкюр китапханенинъ «Дружба народов» болюгинде шаир Шакир Селимнинъ хатырасына багъышлангъан тедбир олып кечти.Мерасимде филология илимлери докторы, профессор, ТМУ украин эдебияты тарихы кафедрасынынъ мудири Виктор Гуменюк, КъМПУ филология илимлери докторы, профессор Исмаил Керимов, шаир ве мизахчы Аблязиз Велиев, шаир, несирджи, эдебиятшынас Риза Фазыл, КъМПУ къырымтатар ве тюрк филологиясы кафедрасынынъ доценти Фера Сеферова, КъМПУ къырымтатар ве тюрк филологиясы кафедрасынынъ мудири Ленияр […]

Continue reading »

ТАКЪВИМ 2013 КЪЫРЫМТАТАР ХЛЛКЪЫНЫНЪ ХАТЫРА ВЕ ТАНЫЛГЪАН КУНЬЛЕРИНИНЪ ТАКЪВИМИ

АВГУСТ 6 — 20 йыл эвельси (1993) «Голос Крыма» газетасынынъ биринджи саны чыкъты. 8-10 — Ораза байрамы. 18 — 75 йыл эвельси (1938) «Къызыл Къырым» газетасында Аметхан СУЛТАН иле ильк интервью дердж олунды. СЕНТЯБРЬ 1 — Профессор, физика-математика илимлери докторы, языджы Айдын ШЕМЬИ-ЗАДЕнинъ (1933) 80 йыллыгьы. 22 — Дервиза байрамы. 24 — Балерина, Озьбекистанда нам къазангьан артист Диляра КЕРИМОВАнынъ (1938) […]

Continue reading »

Эдипнинъ хатырасына

Март 27-де И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде «Ильхам» эдебий бирлешмесининъ кенишлетильген топлашувы олып кечти. Бу сефер топлашув белли языджы ве терджиман Эмиль Амитнинъ (1938-2002) юбилейине багъышланды. Тедбирни алып баргъан шаир Шерьян Али Эмиль Амитнинъ аяты ве иджадий фаалиети акъкъында чыкъыш япты. Эмиль Амитни шахсен бильген къалемдешлерден Риза Фазыл, Урие Эдемова, Закир Къуртнезир, Иса Абдураман, Айше Кокиева, Исмаил Керимов Эмиль […]

Continue reading »

«Ильхам» альманахы такъдим олунды

Кечкен афта И.Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде «Ильхам» эдебий бирлешмеси тарафындан азырлангъан янъы альманахнынъ такъдими олып кечти. Такъдим мерасиминде языджы ве шаирлеримиз, эдебий бирлешменинъ азалары ве эдебият севдалары иштирак эттилер.Бирлешме 1999 сенеси шаир ве эдебиятшынас Юнус Къандымнынъ ёлбашчылыгъы алтында чалышып башлагъан эди. Айны «Ильхам» бирлешмеси саесинде бир къач генч къалем саибимиз етишип, сонъундан Украина Языджылар миллий бирлигининъ азалары да олдылар. […]

Continue reading »

Онынъ зиясы ёлумызны эп айдынлата •Терджиман» газетасынынъ 130 йыллыгъына дайр

КЪОРКЪУНЧЛЫ ТЮШ ХАЙЫРЛЫ ОЛА ЭКЕН… “Терджиман» газетасынынъ миллетимиз аятындаки эмиетини даа эияде анъламакъ ичюн сайгъылы окъуйыджыларымызгъа кьырымтатар матбуат васталары джемисининъ фаалиетлери бирден кесильгенини ич олмагъанда бир-къач дакъкъагъа козь огюне кетирмелерини тевсие этер эдим…Табиий ки, эр кунь сейир эткенлерге ве динълемеге артыкъ алыштыгъымыз «ATR» телеканалы, «Мейдан» радиосы ве ГТРК янындаки къырымтатар иджадий бирлешмелерининъ яйынлары, афта сайын почта къутуларындан чыкъарып я да […]

Continue reading »

ШЕРЕФЛЕРГЕ ЛЯЙЫКЪ АЛИМ ВЕ ОДЖАЛАРЫМЫЗ .

2013 сенеси март 19 куню Исмаил Гаспринский адына китапханенинъ окъуйыджылар залында топлангъан алимлер,тасиль хадимлери,языджылар, джемаатчьлыкъ векиллери къырымтатар халкъы арасында дегерли хызметлеринен танылгъан Сейран оджа Усеинов ве Муедин оджа Хайруддиновны догъгъан куньлери мунасебетинен шерефледилер.Китапхане мунтазам суретте алып баргъан «Корюшювлер» тедбирлери черчивесинде тешкиль олунгъан бу байрамны китапхане мудирининъ муавини Лейля ханым Къадырова ачып, унванлы оджамыз Сейран Усеиновны ве алим Муедин Хайруддиновны хайырлады […]

Continue reading »

Бекир Чобан-заденинъ 120 йыллыгъына «Омюр. Такьдир. Девир» адлыы серги ачылды”.

Къырым укюмети Бекир Чобан-заденинъ 120 йыллыгьына багьышлап тешкиль эткен тедбирлер черчивесинде октябрь 22 куню И. Гаспринский адына кутюпханеде янъы серги ачылды. Бу серги «Омюр. Такъдир. Девир» деп адландырылды.Сергининъ ачылувында Къырым медениет назири Алёна Плакида, Къырымтатар  Языджылары бирлигининъ реиси Риза Фазыл, Къырым информация боюнджа джумхуриеткомитети реисининъ муавини Айдер Эмиров, Бекир Чобан-заде хайрие фондынынъ тэсисчиси Ресуль Велиляев, Бутюнукраин информацион-медениет меркезининъ реиси Николай […]

Continue reading »

“ОДЖАЛАР” БИБЛИОГРАФИК КОСЬТЕРГИЧЛЕРИ

Исмаил Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесининъ информацион-библиографик болюги 2007 сенесинден башлап «Оджалар» серлевалы биоблиографик косьтергичлер сериясыны азырламакъта. Сериянынъ 6 косьтергичи энди дюнья юзюни корьди. Косьтергичлер XX асырнынъ башында Къырымда ве сюрпонликте фаалиет косьтерген корюмли маариф хадимлерине багьышлангъан.Адлары анъылгьан оджаларнынъ чокъусы Къырымнынъ ве чет мемлекетлернинъ алий окъув юртларында тасиль алып, бир сыра эджнебий тиллерни билип, дерсликлер ве лугьатлар муэллифлери олып, мукеммель бильгили […]

Continue reading »

«ТЕРДЖИМАН» ГАЗЕТАСЫНЫНЪ130 ЙЫЛЛЫГЪЫ МУНАСЕБЕТИНЕН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯМЫЗ

Бундан тамам 130 йыл эвельси апрель айында Багьчасарайда «Терджиман» (1883-1918) газетасынынь ильки саны дюнья юзю корьди. Улу атамыз, маарифчи ве мутефеккир, миллий тасиль исляатчысы ве корюмли джемаат эрбабы Исмаил Гаспринскийнинъ муаррирлиги алтында чыкъкъан газета заманнен ялынъыз Къырымда дегиль, бутюн тюркий алемде мисильсиз шурет-итибар къазанды. Базы алимлернинъ къайд эткени киби, «Терджиман» газетасы мусульман окъуйыджыларыны ярыкъландырув, халкъкъа талим-тербие берюв огърунда фааль хызмет […]

Continue reading »

ИСМАИЛ ГАСПРИНСКИЙНИНЪ 162 ЙЫЛЛЫГЪЫН «И.ГАСПРИНСКИЙНЕН XXI АСЫРДА»

2013 сенеси март 21-22 куньлери И.Гаспринский адына китапхане, къырымтатар тасиль хадимлерининъ «Маарифчи» бирлешмеси, Багъчасарай тарихий-медений заповедник, И.Гаспринскийнинъ эв-музейи дюньяджа белли маарифчи, улу мутефеккир Исмаил бей Гаспринскийнинъ 162 йьтпыгъына багъышлангъан бир сыра тедбирлер отькерди.«Исмаил Гаспринскийнљн XXI асырда» акциясы черчивесинде (1999 сенесинден берли) март 21 куню Акъмесджитте И.Гаспринскийнинъ эйкели опюндеки мейданда ве март 22 куню Багьчасарай шеэринде И.Гаспринскийнинъ бюсты тикленген мейданда Къырым […]

Continue reading »
1 10 11 12 13 14 16