Янъы 2018 йыл хайырлы олсун!

Урьметли окъуйыджылар!

 

Эпинъизни кирип келеяткъан Янъы йылнен джан-юректен тебриклеймиз!

2018 сенеси къуванчлы вакъиалар, меракълы лейхалар, аджайип инсанларнен корюшювлер эм де Китап иле къонушув бахтлы аньлеринен зенгин олсун.

Эр кеске къавий сагълыкъ, бахт-сеадет, аманлыкъ, бутюн арзуларынъыз амельге кечкенини тилеймиз!

Эвлеринъизде севги, муаббетлик ве сыджакъ муит укюм сюрьсин!
Янъы 2018 йыл хайырлы олсун!

Энъ эйи тилеклер иле,
И. Гаспринский адына джумхуриет
къырымтатар кутюпханесининъ коллективи