САБРИЕ ЭРЕДЖЕПОВАНЫНЪ ЮБИЛЕЙИ АРФЕСИНДЕ

Эфсаневий йырджымыз Сабрие Эреджепованынъ 2012 сенеси 12 июль куню 100 йыллыгъы къайд этиледжек.

Къырымтатар къадын-къызлар Лигасы тешеббюсинен юбилей мерасимлерни кечирмек ичюн тешкилий комитет мейдангъа кетирильди.

Сабрие Эреджепованынъ 100 — йыллыгъына багъышлангъан бир сыра мерасимлер — мешур къырымтатар иджраджылары ве музыка такъымлары иштирагинен юбилей концерти, И.Гаспринский адына къырымтатар китапханеси, Къырымтатар санат музейи тарафындан тешкиль этильген сергилер ве дигер тедбирлери кечирильмеси козьде тутула.