«Антлы шеитимиз унутылмаз»

НОМАН ЧЕЛЕбИДЖИХАН вефатнынъ 94 йыллыгъы мунасебети иле серги

23-февраль куню И. Гаспринский адына миллии китапханеде Къы- рымнынъ биринджи Муфтиси, сиясий эрбап, шаир Номан Челеби¬джихан вефатынынъ 94 йыллыгъы мунасебети иле хатыра тедбири олып кечти.

Тедбирни китапхане мудиресининъ муавини Лейля Къадырова ачты ве алып барды. О, улу сыманынъ терджимеиалына айрыджа дикъкъат айырып, кельген мусафирлерни онынъ парлакъ ве мешакъатлы такъдиринен таныш этти.

Номан Челебиджихан яш олгъанына бакъмадан, къыскъа вакъыт ичинде чокъ файдалы ишлер япмагъа иришкен. Белли сиясий эрбап Джафер Сейдаметнен берабер илери къырымтатар яшларынен тюрк инкъилябында иштирак эткенлер.

1912 сенеси Тюркиеде, Истанбул университетинде адлиеджиликни битирип, Къырымгъа къайта. Сонъра о, Санкт-Петербурггъа кетип, Русиедеки вазиетнен, янъы гъаелернен таныш ола. 1917 сенеси Къырым Муфтиси олып сайлана, Къырым Мусульман иджра комитетининъ реиси вазифесиндечалыша.

Шаир оларакъ эсерлеринде ватанперверлик дуйгъуларыны акс эттире эди. Онынъ «Ант эткенмен» шиири халкъымыз- нынъ гимни оларакъ къабул этильди.

23-февраль бизим миллет ичюн фаджиалы кунь олды. Чюнки шу куню 1918 сенеси къызыл аскерлер тарафындан Номан Челебиджихан джанаварларджа ольдюрильди ве денъизге ташланды.

Тедбир мунасебети иле китапханеде «Антлы шеитимиз унутылмаз» адлы серги ачылды.

Сергиде Номан Челебиджиханнынъ аяты ве сиясий фаалиети акс эттириль- ген китаплар, весикъалар, ресимлер ну- майыш этиле.

Тедбирде Къырым Юкъары Шурасы- нынъ депутаты, халкъара мунасебетлер ве сюргюн олунгъан гражданларнынъ ме- селелер>1 боюнджа даимий комиссиянынъ реиси Ремзи Ильясов, миллетлерара му¬насебетлер боюнджа джумхуриет комитетининъ реиси Эдем Дудаков, «Намус» джемаат тешкилятынынъ реиси Тимур Челеби, къырымтатар языджылар бирлигининъ реиси Риза Фазыл булундылар. Олар озь чыкъышларында Н. Челеби¬джиханнынъ белли шаир, аджайип инсан, акъикъий ватанпервер, хатырада эбедий яшайджакъ сиясетчи олгъаныны дефаларджа айпылар ве 23-февраль халкъымыз ичюн Номан Челебиджиханнынъ Хатыра куню деп илян эттилер.

Тедбирнинъ сонъунда Багьчасарай я да Акъмесджит шеэринде Номан Челебиджихан адына музей ачмакъ акъкъындаки теклифлер берильди.

Шубесиз бойлетедбирлер халкъымызны ватанперверлик рухта тербие этювде земинярата.

Сеяре МЕДЖИТОВА.

Qirim/-2012- 22февраль-C.1