Шаир Шакир Селимнинъ хатырасына

Озь шиирлеринде Къырымны, миллетимизни къайгъыргъан шаир Ша­кир Селим сагъ олгъан олса, бу сене етмиш йыллыгъыны къайд этер эди. Бу мунасебетнен сен­тябрь 18-де И. Гаспринский адына джумхуриет кутюпханесинде Шакир Селимнинъ рухуны анъмакъ ичюн хатыра тедбири отькерильди. Мерасимни КъМПУнинъ оджалары ве И. Гаспринский адына кутюпханенинъ    хадимлери тешкиль эттилер

Дерс шекилинде кечирильген тедбир дуанен баш­ланды. Шакир Селимнен шахсен таныш олгъанлар шаирнинъ тек зенгин эдебий фаалиети акъкъында дегиль де, онынъ инсаний чизгилерини де тильге алдылар. Ачыкъ юрекли, эр бир проблемнинъ къолай чезимини тапкъан, назик шекильде насиат берген, яш несильге буюк умютлер багълагъан шакъасевер бир инсан козьлеримиз огюне кельди. Ша­кир Селимнинъ эдебий мирасынен исе мектеп талебелери таныш эттилер. Шаир­нинъ къызы Арзы Селимова бабасы акъкъында мах­сус азырлангъан кинофильмни косьтерди. Омюрининъ сонъки йылларында чыкъарылгъан видеода Шакир Се­лимнинъ озю шиирлер окъуй. Сонъра исе эдебият­чылар, алимлеримиз Шакир Селимнинъ иджадий мира­сына къыймет кеселер. Тедбирнинъ сонъунда йырджы Рустем Меметов эр кеске таныш олгъан «Акъмесджит» йырыны иджра этти. Сёзлернинъ муэллифи Ша­кир Селимдир. «Багъчасарай» йырынынъ сёзлерини де айны Шакир Селим язды. Мунивер Темишева исе ша­ирнинъ 50 йыллыкъ юбилейине язгъан шиирини хатырлап, оны дикъкъатымызгъа такъдим этти.

Шакир Селим авдет девиринде язгъан эсерлеринде миллетимизнинъ курешини акс эттирген шаирдир. Шакир Селим тек шаир де­гиль де, айны вакъытта кучьлю бир терджиман эди. О, Гоголь, Шекспир, Адам Мицкевичнинъ эсерлерини къырымтатар тилине терджиме этти. Базы эсерлер миллий театримизде къы­рымтатар тилинде саналаштырылды. Шаирнинъ биринджи шиирлери «Ленин байрагъы» (шимдики «Янъы дюнья») газетасында дердж этильди. Илериде исе о, шу газетанынъ мухбири олып чалышты. Къырымда Шакир Селим «Иылдыз» меджмуасынынъ баш муаррири олды. 1992 сенесинден исе Къырымтатар Языджылары бирлигининъ реиси олгъан эди.

 

Земине ЮСУФOВА

Янъы дюнья.-2012.-сентябрь 21.-С.5