Улу атамызнынь догъгъан куню мунасебетинен

Белли ки, Исмаил Гаспринский адына миллий кутюпханемиз ве «Маарифчи» бирлешмеси «И. Гаспринскийнен XXI асыргъа» узун муддетли акция кечирелер.

Улу атамызнынъ догъгъан куню мунасебетинен отькерильмеси къарарлаштырылгъан тедбирлернинъ биринджиси март 20 куню миллий кутюпханемизде олып кечти. Шу куню Исмаил Гаспринскийге багъышлангъан эдебият окъувлары олды. И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханеси, Къырым Медениет назирлиги, «И. Гаспринскийнинъ мемориаль музейи» ве «Маарифчи» ассоциациясы тешкиль эткен бу тедбирге оджалар, языджылар, зиялыларымыз къатылдылар. Бундам да гъайры Татаристан миллий джумхуриет кутюп- ханесинен скайп конференциясы кечти ве тедбир деваМында Исмаил Гасприн¬ский акъкъында меракълы марузалар такъдим этильди.

Март 20-21 куньлери Гаспринский¬нинъ эйкелине чечеклер къоюладжакъ, шундан сонъ истегенлер Багъчасарайгъа ёл аладжакълар ве Гаспринскийнинъ эвмузейинде тедбирлернинъ девамы оладжакъ, сонъ Исмаил Гаспринскийнинъ мезарына барыладжакъ. Бундан да гъайры Къырымнынъ бир сыра шеэрлеринде «тёгерек маса»лар, конференциялар кечириледжек.

 

Тимур КЪУРТУМЕРОВ

// Янъы дюнья. 2014.- 21 март. – с.1