«Бекир Чобан-заденинъ алеми» адлы халкъара ильмий-амелий конференция олып кечти

Мукяфатларны берген комиссиянынъ реиси, языджы Аблязиз Велиев гъалиплернинъ адларыны сеслендирмезден эвель бир нуткъ иле чыкьышта булунды ве джумледен бойле фикирлерни сеслендирди: «Биз, комиссия азалары, миллет айырмаймыз. Бир йыл девамында комиссия азалары хайрие фондума кельген эсерлерни огрендилер, лякин теэссюф ки, ана тилимизде язылгьан китапларнынъ мукяфаткъа ляйыкъ сойлары ёкь. Оларнынъ севиелери алчакъ дереджеде. Барсын муэллифлер бир къач йыл мукяфат алмасынлар ве озь устюнде чалышып, кене бу ярышта иштирак эткенлер».

Сонъра «Къырым» газетинде бу сене Б. Чобан-заде халкъара мукяфатынынъ гъалиллери арасында ватандашларымыз олмагьаны акъкъында басылгьан макъалелерни козьде тутып: «Матбуатта чешит фикирлер чыкьа, лякин олар эсассыз тенкъитлер. Бу муэллифлер 2011 сенеси чыкъкъан китапларны алып бакъсынлар да, комиссия азаларындан афу сорасынлар…» — деди.

Бу китаплар яш, истидатлы филология илимлер намзетлерининъ чокъ йыллыкъ ильмий фаалиетлерининъ нетиджелери олгъан: Тимур Усеиновнынъ 4 джылттан ибарет «Об¬разная система крымскотатарской письменной силлабической поэзии (XVI-XVIII вв.)» китаплары ве Таир Керимовнынъ «Асан Сабри Айвазов» I джылт, «Абибулла Одабаш» II джылт китапларыдыр. Лякин бу салмакълы эсерлер комиссия азаларынынъ миллий дуйгъуларына ич тесир этмеди. Чокъ языкъ!

Бекир Чобан-заде адына Халкъара мукяфатларны ашагьыдаки теткъикъатчыларгъа бердилер.

Къырымтатар муэллифлерини дигер тиллерге энъ яхшы терджимелер ичюн азербайджанлы профессор Рамиз Аскерге «Бекир Чобан-заде. Сечильмиш шиирлер» китабы ичюн.

Къырымнынъ тарихы, этнографиясы ве санатшынаслыгъы саасында энъ яхшы теткъикъат ичюн филология илимлер докторы Зайнабидин Абдирашидовгъа (Озьбекистан) «Исмаил Гаспринский веТуркистан асырнынъ башларында: алякъалар, мунасебетлер, тесирлер» китабы ичюн Тарих илимлери докторы Дариуш Колоджейчикке (Полония) «Къырым ханлыгъы ве Полония-Литвания девлети» китабы ичюн.Тарих илимлери намзети Владимир Поляковгъа «Улу Ватан дженки акъкъында дешетли акъикъат. Партизанлар «гизли» тамгъасыз» китабы ичюн.

Къарасувбазар шеэрининъ сакини, белли публицистимиз Нурие ханым Биязова «Биз 20 йыл девамында шеэримизнинъ тарихий адыны къайтармакъ ичюн арекетлер этемиз. Бу меселеде бизге ярдым этинъиз», деп конференция иштиракчилерине мураджаат этти.

Конференциянынъ сонъунда Хайрие фондынынъ тесисчиси Ресуль Велиляев бойле ильмий-амелий конференция келеджек йылда да отькериледжек, деп ишандырды.

Э. ОЗЕНБАШЛЫ.