«Меним энишли-ёкъушлы ве чечекли елларым» — ДЖЕМААТЫМЫЗ, ХАЛКЪЫМЫЗНЫНЪКИ ОЛДЫ

5-декабрьде И. Гаспринский адына миллий китапханемизде Сабрие Эреджепованынъ «Меним энишли-ёкъушлы ве чечекли ёлларым» адлы китабынынъ такъдими олып кечти. Китапны Къырымда нам къазангъан санат эрбабы, языджы Риза Фазыл тертип эткен.
Тедбирни китапхане мудирининъ муавини Лиля Къадырова ачты ве алып барды. Ильк сёзни Ремзи Ильяскъа берди. О, чыкъышында китапнынъ къыймети акъкьында айткъан сонъ, анасынынъ лафларыны хатырлады ве, джумледен, бойле деди:

—Анам. Сабрие Эреджепова озь вакъытында пек белли инсан эди. О, озгюн сеси иле пек яхшы йырлай ве озь тюркюлеринен халкъымызнынъ рухуны котере эди, дел айтты ве акъикъатен де, онынъ сесини халкъымыз бугуньде-бугунь унутмай эм де келеджектеде унутмаз.

Риза агьанынъ фаалиетине кельсек, о эр вакъыт: «Не ичюн белли инсанларны унутасынъыз? Не ичюн оларнынъ юбилейлерини къайд этмейсинъиз?—деп къабулымызгъа келе. Сабрие Эреджепованынъ «Меним энишли-ёкъушлы ве чечекли ёлларым» китабынынъ дюнья юзюни корьмесинде, шубесиз, онынъ иссеси буюктир.
Риза Фазыл исе чыкъышында:
— «Меним энишли-ёкъушлы ве чечекли ёлларым» китабыны азырлар экеним, онынъ устюнде бир йыл къадар чалыштым. Сабрие аптени эр кес йырджы оларакъ биле, амма о шиирлер де язгъан, ресимлер де сызгьан. Онынъ шиирлери мутехассыс шаирлернинъ шиирлеринден эксикдегиль. Шиирлерини топлап, шу китапкъа айры болюк этип кирсеттим. Китапта о сызгьан ресимлерден бири озь ерини алды, — деди ве китапнынъ тарихы акъкъында токъталды.


Сабрие аптенинъ языджы Шамиль Алядиннен корюшкени ве онынънен олгьан субеттен сонъ рухланып, озюнинъ хатырлав китабыны язмагъа башлагьаны акъкъында айтты эм де бу акъта йырджымыз озюнинъ хатырлавларында язгъаныны бильдирди. «Муэллиф озюнинъ акъикъатен энишли-ёкъушлы, чечекли эм де гъам-кедер толу фаджиалы аятыны озь девирининъ вакъиаларынен, ичтимаий аятнен багълы о дередже уста изаатлай ки, дерсинъ, о йырджы дегиль, омюр бою языджылыкънен огърашкъан.


Сабрие аптенинъ эльязмасы «Меним энишли ве ёкъушлы ёлларым» адлы китап олып, къыскъартылгъан шекильде 1995 сенеси Ташкента дердж этильди, амма Сабрие апте китабынынъ чыкъкъаныны коралмады, — деди, ве «Меним энишли- ёкъушлы ве чечекли ёлларым» китабы баягьы толу шекильде чыкъкъаныны бильдирди. Бу иште онъа китапхане хадими Медине Алимова ярдым эткенини айрыджа къайд этти.                                                                  

Тедбирде шаир Шерьян Али, белли йырджы Рустем Меметов, тедбир иштиракчилери Субие Налбандова, Риза Бекиров, Алие Сеитумерова чыкъышта булундылар.

«Меним энишли-ёкъушлы ве чечекли ёлларым» китабында Сабрие аптенинъ огьлу Марлен Эреджеповнынъ «Къыйметли анам акъкьында», Сеитабла Мамутовнынъ «Сабрие адлы эфсане» хатырлавлары ер алгъан.

Языджылар Айдер Осман, Риза Фазыл, бестекяр Февзи Алиев, йырджы Рустем Меметов ве дигерлерининъ макъалелери басылгьан. Достларынынъ хатырлавлары ве Сабрие аптеге багъышлап язылгьан йырлар да кирсетильген. Сабрие Эреджепова язып къалдыргъан къырымтатар ашларынынъ рецептлери берильген.

Китапны Сабрие Эреджепованынъ омюри ве фаалиетини айдынлаткъан тарихий ресимлер яраштыра.

Китап 500 нусхада «Къырымде- вокъувпеднешир» нешриятында неширден чыкъкъан.
Тедбирде Р. Фазыл, 500 нусха аз олгъаныны ве о бир къач иш адамынен субетлешкенини айтты, эм де, къысмет этсе, бельки де, даа бир къач юз нусха чыкъармакъ имкяны олур, деп умют бильдирди.

Эльбетте, бойле меракълы китаплар не къадар чокъ нусхада чыкъарылса, о къадар яхшы олур эди.

//Къырым.-2012.-№95.-С. 4

Наджие АМЕТОВА.