«Миннетдар диллерде эбедий яшайджакъ»

Бу йыл халкъымызнынъ севимли ве мешур йырджысы, буюк санат эрбабы Сабрие Эреджепованынъ 100 йыллыгъы мунасебетинен Къырымда бир чокъ тедбирлер отькерильмекте. Йырджынынъ юбилейине къарарлаштырылып, «Меним энишли-ёкъушлы ве чечекли ёлларым» адлы хатыра китабы да бу куньлерде неширден чыкъты.

Декабрь 5 куню Акъмесджитте И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде шу китапнынъ такъдими отькерильди.

Кутюпхане окъув залынынъ мудири Лейля Къадырова тедбирни алып барыр экен, Сабрие Эреджепованынъ аджайип китабыны тертип эткен ве неширге азырлагъан Къырымтатар Языджылар бирлигининъ реиси Риза Фазылнынъ эмегине дегерли къыймет кести ве онъа чын юректен миннетдарлыкъ бильдирди. Риза Фазылнынъ озю де чыкъышта булунаракъ, бу китап насыл тертип этильгени, онынъ мундериджеси ве къыймети акъкъында тафсилятлы малюмат берди.

— Сабрие Эреджепова даа сагъ экенде халкъымызнынъ энъ белли ве севимли йырджысы олгъан эди. Бунынънен бирге, истидатлы инсан эр джеэттен истидатлы ола, деген фикирни исбатлаяракъ, озьгюн шиирлер яза, нефис ресимлер сыза эди. Онынъ хатырлавлары исе о къадар усталыкънен язылгъан ки, олар буюк эдиплернинъ къалеми астындан чыкъкъан эсерлерден артта къалмай. Эбет, бу хатырлавлар эвельде де басылгъан эди. Амма бугунь такъдим олунгъан китаптаки хатырлавлары олгъаны киби, текмиль алда, яни къыскъартылмайып бериле. Манъа хатырлавларны арап уруфатындан кирилджеге чевирмеге ярдымджы олгъан кутюпхане хадими Медине Алимовагъа тешеккюрлер бильдирем, — деди Р. Фазыл.

Акъикъат де, «Меним энишли-ёкъушлы ве чечекли ёлларым» адлы янъы китап эм тыш корюнишинден, эм мундериджеси джеэтинден гъает салмакълы олып чыкъты. Китапкъа Сабрие Эреджепованынъ къыйметли хатырлавлары, надир фоторесимлери, эльязмалары, шиирлери, йырлары (ноталар иле берабер), йырджы акъкъында чешит йылларда язылгъан макъалелер, онъа багъышлангъан шиирлер кирсетильди. Бундан да гъайры, китапта Сабрие Эреджепованынъ озю язгъан «Къырымтатар ашлары» адлы айры бир къысым да бериле. Мында миллий емеклеримиз хусусында лаф кете ве чокъ рецептлер де теклиф олуна. Шуны къайд этмели ки, Сабрие Эреджепованынъ «Къырымтатар ашлары» эсери де Риза Фазылнынъ арекетлери саесинде айры бир китапчыкъ оларакъ нешир олунды.

Китапнынъ такъдиминде КъМДж ЮШ Миллетлерара мунасебетлер ве сюргюн олунгъан гражданларнынъ ишлери боюнджа даимий комиссиясынынъ реиси, Ремзи Ильясов, белли йырджы Рустем Меметов, шаир Шерьян Али, «Къырым» радиосынынъ муаррири Сервер Бекиров, Субие Налбандова ве дигерлер сёзге чыкъып, Сабрие Эреджепова акъкъындаки хатырлавларынен пайлаштылар. Олар, Сабрие Эреджепова пек истидатлы ве метин ирадели санаткяр олмакънен бирге, гъает алчакъгонъюлли, самимий бир инсан олгъаныны къайд эттилер. «Ильхам» эдебий бирлешмесининъ азасы Алие Сеитумерова исе йырджыгъа багъышлагъан шиирини окъуды. Тедбир иштиракчилери такъдим олунгъан китапны чыкъарткъан языджы Риза Фазылгъа чокътан-чокъ миннетдарлыкъ бильдирдилер.

«Меним энишли-ёкъушлы ве чечекли ёлларым» китабы Рескомнацнынъ малиевий ярдымы саесинде Къырым девлет окъув-педагогика нешриятында 500 нусхада чыкъты. Эльбет де, бойле китапны даа да чокъ тиражнен нешир этмек имкяны тапылса, пек яхшы олур эди.