«ШЕРЕФЛИ, ДЮЛЬБЕР ТИЛИМИЗ!»

1999 сенеси ЮНЕСКОнынъ Баш конференциясында февраль 21 — Халкъара ана тили оларакъ илян этильген эди. ЮНЕСКО тизген джиан тиллери атласына коре, бугуньде мевджут олгъан 6000 тильден ярысы бу асыр девамында гъайып оладжакътыр. Шимди дюньяда 538 тиль ёкъ олаяткъан тиллер сайыла. Даа 601 тиль ёкъ олмакъ хавфы астында къала.

Теэссюф ки, джаным-джаным къырымтатар тилимиз де артыкъ ёкъ олаяткъан тиллер сырасына кире. Бу себептен тилимизни сакълап къалмакъ—миллетимизнинъ эсас вазифелеринден биридир.

Халкъара ана тили куню эр йыл Къырымда да къайд этиле. Бу куньге багъышланып бир сыра тедбирлер кечириле. И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде отькерильген аньаневий тедбир бу йыл да тешкиль олунды. Кутюпхане, Къырымтатар Языджылар бирлиги ве «Маарифчи» джумхуриет ассоциациясы тарафындан «тёгерек маса» шекилинде отькерильген тедбирде ана тилимизнинъ бугуньки агъыр вазиети, миллий неширлеримизге абуне олув, миллий тасиль проблемлери музакере этильди.

Тедбирде ана тилимизни огренювде эски аньанелеримизнинъ эмиети хусусында да айрыджа айтылды ве «Къырым кедайлары» мевзусы боюнджа меракълы чыкъышлар япылды.

Шу куню «Шерефли, дюльбер тилимиз!» шиары астында китаплар сергиси де такъдим этильди.

Языджылар, къырымтатар тасиль хадимлери, санатчылар иштиракинде олып кечкен «тёгерек маса» Ана тили кунюнде тувгъан тилимизни шерефлендирюв ёлунда гузель бир адым олды.

                                                                                                                           С. СЕЙРАН