Февраль 18-де Акъмесджитте мусульман акъшамы

Ишбу февраль 18-де, шеэр Акъмесджитте, мусульман акъшамы оладжагъы эвельдже язылмыш эди. Ишбу эдебий ве мусикий джемиет кечен пенджешембе куни буюк мувафакъиет иле иджра эдилип, миллий ренги иле джумле азыр булунанлары мемнун ильди. Эшидильдигине коре Акъмесджитте бойле гъалебелик джемиет якъын вакъытларда олмамыш. Вакъиен халкъ шу къадар чокъ эди ки джемиеттен мурад-и хайыр олмамыш исе гъалебеликтен шикает биле этмек джаиз олурды.

Уч маалледе буюк сефере къурулып, биринде имтиа-и мааллие, дигеринде емиш ве учюнджисинде къаве сатылыёр эди. Къаведжилер генчлеримизден олдыгъы киби миллий имтиа иле емиш сатанлар гузель-гузель ханымлар эди. Эфкяр-и хайыр ичюн акъча джем этмек олдыгъындан бир къаде къаве ве я ки он капиклик бир нерсее бир рубле ве даа зияде икрам иденлер аз дегиль эди.

Джемиете келен мусульман пек чокъ эди. Мирзалардан, челебилерден, улемадан вн саде, лякин темиз пак халкълардан Акъмесджитли ве этрафтан келенлер вар эди. Джемиете рагъбет буюруп кельмиш рус джемааты даа зияде иди. Губернаторын къадыны, предводитель ве саир мутеберан джемиете рагъбет буюрмышлар эди.

Бутюн акъшам мусульман школасынынъ «Талебе музыкасы», тюрлю-тюрлю русий ве миллий авалар чалмакъ иле джумлейи хушнут этди.

Джемиетин музыкасы, оюнджылары, узтазлары, къавеси, эшьясы ве умум корюниш ренк-и миллиеде олуп, аляфранга бир Азия тешкиль этмиш эди.

Ибтидан русча «Гувернантка» (муаллиме къыз) намында бир комедия ойналды. Пек гузель кечти. Баде «Дюнья сефасы» намында пек парлакъ дири ресим косьтерильди. Бундан сонъра Багъчасарайлы Махмуд оджа, Исмаил Озенбашлы, Исмаил Дервишев, Исмаил Белялов тарафындан иджра олунан музыка ве тюркилер эшитилип, хошланмыш джемиет тарафындан дефа-дефа текрары истирахам олунды.

Кеманеджи Ашир устанынъ ялынъыз иджра эттиги миллий намелер гъает тесир эттиги киби Бекир Усеин огълы, Мурад Мемет огълы ве Ниметулла Ашир Гъази огълы тарафындан ойналмыш оюнлар да джумледен аферинлер алдылар.

Акъшамынъ ахырында «Татар ханесинде мусафир» намында дири ресим косьтерильди. Бу ресимнинъ тертибине рус ве мусульман ханымлары иштирак эттилер.

Акъшам умумиет узьре пек гузель олды, руслар ве саир миллет эрбабы мусульманларнынъ джемиетинден ве мусульманлар мусафирлернинъ тешриф ве ильтифатында мемнун олдылар. Бойле умумий меджлислернинъ унтсиет ве мунасебет-и ватаниее файдасы оладжагъы деркярдыр. Хасыл олан акъча мухтаджлара ёлланаджакъ.

Акъшамы тертип фикири муаррирымызынъдыр; пек гузель иджрасы джемиет-и хайрие реиси дженап Исмаил мирза Муфти-заденинъ сай ве гъайретидир.

Терджиман. – 1899. – Февраль 21 (№ 7)