«Меним юрегим даима сизнен»

Языджыларымыз корюмли несирджи ве терджиман Эмиль Амитни хатырладылар

Март27-де И. Гаспринский адына миллий китапханемизде «Ильхам» здебий бирлешмесининъ топлашувы олып кечти. Бу топлашув белли языджымыз Эмиль Амитнинъ 75 йыллыгъына багъышланды. Топлашувда яш иджаткярлар, языджылар ве здебият мухлислери иштирак эттилер.

Эмиль Амит 1938 сенеси февраль 24-те Акъмесджит шеэринде дюньягьа кельди О, еди яшында ве бабасы шаир Осман Амит Джиан дженкинде экенде халкъымызнен берабер сюргюнликке огьрай. Озьбекистанда Самаркъанд виляетинде яшай. Э. Амит 1956 сенеси кой мектебини битирген сонъ, бир къач йыл чалыша ве, ниает, Ташкент педагогика институтынынъ рус тили ве эдебияты факультетине окъумагьа кире.

Анда эки йыл окъугьан сонъ Москвадаки Горький адына Эдебият институтынынъ бедиий терджиме болюгинде окъумагьа башлай. Битирген сонъ Москвадаки «Советский писатель» бедиий эдебият нешриятынынъ къардаш халкълар эдебияты болюгинде муаррир оларакъ чалыша.

Эмиль Амитнинъ «Учурымлы ёл» адлы ильк китабы Ташкентте 1971 сенеси чыкъа. Сонъра 1978 сенеси «Севгиден кучьлю», 1982 сенеси «Сыгъын чокърагъы» джыйынтыкълары, 1986 сенеси «Ишанч» романы ана тилимизде дюнья юзюни коре. Онынъ бир сыра эсерлери Ташкентте ве Москвада рус тилинде дердж олунды.

Эмиль Амит уста терджиман эди. О, Къырым языджылары Шамиль Алядин, Черкез- Али, озьбек языджылары Мирмухсин, Сайд Ахмад, Ульмас Умарбеков ве даа бир чокъ белли языджыларнынъ эсерлерини рус тилине терджиме этти.

Языджылар бирлигининъ азасы, Эмиль Амит 2002 сенеси вефат этти. Тедбирни «Ильхам» клубынынъ ребери Шерьян Али ачты, китапхане мудирининъ муавини Лиля Къадырова алып барды ве чыкъышында: — Эмиль агьаны биз яхшы таныймыз. О, Къырымгьа кельгенде, меним юрегим даима сизнен, деген эди. Эмиль агьа да бизим юрегимизде. Биз бугунь Эмиль агъаны китапханемизнинъ кичик залында «Ильхам» клубы черчивесинде хатырлаймыз. Бу куньлерде Къырымгьа онынъ омюр аркъадашы келеджек. Бу мунасебет иле эпимиз бирлик олып, буюк бир залда Эмиль Амитнинъ юбилейини отькерсек, яхшы олур эди. Бельки онынъ омюр аркъадашынынъ бизге айтаджакъ лафы бардыр. Эмиль Амит бойле тедбирге ляйыкъ бир языджы, — деди

Языджылар: Шерьян Али, Риза Фазыл, Урие Эдемова, Иса Абдураман, Исмаил Керимов, Айше Кокиева, Миллий арекет ветераны Арсен Альчиков ве дигерлери чыкъышта булундылар. Олар Эмиль Амитнинъ омюри ве фаалиетини хатырладылар, корюшювлери акъкъында икяе эттилер, эм де языджынынъ сайлама эсерини чыкъармакъ керек, деген фикирге кельдилер.

Белли йырджымыз Рустем Меметов языджыны хатырлар экен, тедбирни яраштырып, «Урал дагьы» йырыны иджра этти.

Урьметли языджыларымызнынъ хатырлавлары, мен беллесем, «Ильхам» азаларынынъ козю огюнде Эмиль Амитнинъ омюринден айдын ве парлакъ левхаларны джанландырды.

 

Наджие АМЕТОВА.