Mешур тюркшынас-алим,буюк шаир,корюмли джемаат эрбабы Бекир Чобан-заденинъ 120 йыллыгъы мунасебети иле. «Аят, Такъдир, Девир»ни нумайыш эткен весикъалар

22-октябрьде тюркшынас, шаир, джемаат ее сиясий эрбап Бекир Чобан-заденинъ 120 йыллыгъы мунасебети иле окъув юртларда, китапханеде, Украин академик музыкалы театринде тедбирлер олып кечти.И. Гаспринский адына миллий китапханемизде «Аят, Такъдир, Девир» адлы китап, фото ве весикъалардан ибарет сергининъ такъдими олды. Сергиде китапханенинъ фондунда олгъан Б. Чобан-заденинъ аяты ве фаалиетинен багълы китаплар, весикъалар, макъалелер, фотосуретлер къыйметли материаллар нумайыш этильди.Тедбирнинъ ачылыш мерасиминде Эдип Багьчасарайлы Бекир Чобан-заденинъ шиирине язылгъан тюркюни иджра этти. Сонъра Къырым Медениет везири А.Плакида чыкъышта булунды.И. Гаспринский адына китапханенинъ хадими Зарема Ислямова серги акъкъында сёйледи, «Бекир Чобан-заде» адлы библиографик къылавузны такъдим этти.Тедбирде Къырым информация джумхуриет комитети реисининъ муавини А. Эмиров, Миллетлерара мунасебетлер боюнджа джумхуриет комитети миллий-медений джемиетлеринен иш алып барув идаресининъ ребери Ю.Космынин, Бекир Чобан-заде адына хайрие фонду- нынъ реиси Ресуль Велиляев, Бутюнукраин хаберлер-медениет меркезининъ мудири Н. Кузьмин, Къырымтатар языджылар кенъешининъ реиси Риза Фазыл, «Ильхам» бедиий клубынынъ ребери шаир Шерьян Али, шаир Певат Зети, китапхане хадимлери, студентлер булундылар.Хатырасы сыджакъ ве самимий муитте анъылдыКъырым академик украин музыкалы театринде Бекир Чобан-заденинъ аяты ве фаалиетине багъышлангъан серги ачылды. Сергини Къырымтатар санат музейи азырлады.Сергиде эльязмалар, фотосуретлер, архив материаллары, рессам Рамиз Нетовкиннинъ Б. Чобан-заденинъ аяты ве фаалиетине багъышлап, эм де оджа Алие Велиуллаеванынъ «Шанлы аят» поэмасына, рессам Зарема Трасинованынъ Б. Чобан-заденинъ шиирлерине, шаир С. Дружининнинъ къырым шаирлери шиирлерининътерджимелери китабына рессам Алим Усеиновнынъ сызгъан ресимлери, рессам Рустем Эминовнынъ Б.Чобан-заде портрети нумайыш этильди.Серги тек бир кунь чалышты ве Б. Чобан-задеге багъышлангьан хатыра акъшамны башлады.Тедбирде Миллетлерара мунасебетлер боюнджа джумхуриет комитетининъ реиси Рефат Кенжалиев, Украина Президентининъ Къырымдаки даимий векипи В. Плакида, Азербайджаннынъ Украинадаки эльчиси Эйнулла Мадатлы, Къырым педагогика ве муэндислик университетининъ ректоры Февзи Якъубов, Таврия Миллий университетининъ профессоры Айдер Меметов ве дигерлери чыкъышта булундылар.Чыкъышларнен берабер «Къырым» ансамбли, халкъ арасында белли йырджылар Февзи Алиев, Эдип Багъчасарайлы, Рустем Меметов иджрасында концерт программасы нумайыш этильди. Сёз устасы Риза Юсуф ве шаире Ольга Голубева шиирлер окъудылар.Концерт программасыны Сеитджелил Халилов ве Мавиле Сахтара алып бардылар. Бекир Чобан-заденинъ 120 йыллыгъы мунасебети иле отькерильген акъшам буюк миллий шаиримиз ве сиясий эрбапнынъ хатырасына багъышлангьан акъикъий байрам олды.


// Qırım. – 2013 с., -№ 80. с.5,6.