Бойле хайырлы иш башкъа адамлар ичюн де бир нумюне олсун

Бугуньки дюньяда техниканьнъ инкишафы пек гурь олгъаны, джумледен, интернет омюрнинъ деерлик бутюн сааларыны къаврап алгъаны себебинден китапньнъ эмиети бираз эксильген киби дуюла. Бир бакъыштан тек яшлар дегиль де, уму- мен бутюн эали китап окьумакънен азджа мешгъуль ола. Бундан отьрю тезден китаплар ёкъ оладжакъ деген фикир де ортагъа чыкьты.Эльбет, бу янълыш фикир, чюнки, китапнынъ функциясыны китапнынъ озюнден де яхшы япкъан бир шей ола бильмез. Бильмейим, бельки, вакъты келип, онынъ саифелери кягъыттан дегиль де, башкъа бир шейден япылыр, амма китап кене де китап олып къалыр. Акъикъатен, китап бизим омюримизнинъ темеллеринден бирисидир. Омюримиз китапкъа не къадар багълы олгъаныны кимерде озюмиз де тасавур этип оламаймыз. Дейик, дин бильгилери де китапларда муджессемлешкен. Эм даа бир муим къайд: технологиялар не къадар огге кетсе кетсин, интернет не къадар кенъ яйылса яйылсын, амма эр бир саада китапларнынъ итибары эп артаджакъ, шунынъ ичюн китаплар ве кутюпханелер даа бир ич ерге джоюлмайджакъ. Адамлар эп бир китапларгъа къайтарлар. Шунынъ ичюн кутюпханелернинъ китап топлав ве сакълав функциясы гъает муимдир. Барып да, кимдир кутюпханеге китап багъышласа, бу ал эпимизни эп къувандыра, чюнки о китапларнынъ сакъланып къаладжагъына, кимдир ондан файдаланып оладжагъына ишанч догъа.Иште, шойле къуванчлы мерасимлерден бириси кеченлерде И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесинде олып кечти. Халкъымыз арасында озюнинъ хайырлы ишлеринен танылгъан иш адамы, Бекир Чобан-заде адына фонднынъ тэсисчиси Ресуль Велиляев «Кутюпханеге китап эдие эт» акциясы черчивесинде озюнинъ шахсий кутюпханесинден бир чокъ китапларны И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесине багъышлады. Даа догърусы, Ресуль агъа озь кутюпханесининъ бир къысмыны Исмаил Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесине, дигер бир къысмыны исе Къарасувбазардаки Бекир Чобан- заде адына кутюпханеге ве Сарысувдаки миллий мектепке багъышлады. Шубесиз, бойле адымлар – пек керекли адымлардыр. Бундан сонъ китапларымыз, китапджылыкъ аньанелери экинджи омюрнен яшап башлайджакъларына умют этемиз. Эм бойле хайырлы ве гузель иш даа чокъ башкъа адамлар ичюн де бир нумюне олмасыны истеймиз.

 

Эдем ВЕЛИЛЯЕВ

// Янъы дюнья. – декабрь 13. – 2013с. -с.8