Эдебий корюшюв. Абдуреим Алтанълы «Енъиш йылларында»

Литературная встреча «Книжные находки: из недр хранилища»

К 90-летию со времени издания (1932) поэтического сборника Абдуреима Алтанълы «Енъиш йылларында» («В годы побед»).

Шаир Абдуреим Алтанълынынъ «Енъиш йылларында» (1932) адлы китабынынъ нешир олунмасына 90 йыл олды. Бу китапнен бир сырада муэллифнинъ дигер  китапларыны да кутюпхане окъуйыджыларымызнынъ дикъкъатына такъдим этемиз. Такъдим этильген китаплар арасында шаирнинъ элинен имзалангъан ве Эшреф Шемьи-заде, Басыр Гъафров, Риза Фазыл китаплар коллекцияларында сакъланылгъан нусхалар айрыджа дикъкъаткъа ляйыкътырлар.