Окъумакъ ве окъутмакъ (Терджиман 1913)

«Тасиль меселеси алемдже энъ муим меселедир. Факъат бизлер киби керюде къалмышлара бу меселе джан ве хаят меселесидир.

Миллетлери сабиликтен чыкъарып булюгъа эриштирен вакъыт ве заман дегильдир, тасиль, маариф ве кесиб-и ирфандыр. Бунынъ ичюн «заманлара» аркъа вермейип бираз сабырсызлыкъ этмек лязимдир. Сабыр пек чокъ иште ве алда хайырлыдыр, лякин тасиль умурында вакъыт къачырмамакъ даа хайырлы олса керектир».

 Терджиман. – 1913.  – Март 10 (№ 57).