Ретрообзор «Муаребе акъранлары» («Ровесники войны»)

«Муаребе акъранлары»: И. Гаспринский адына къырымтатар
кутюпханеси  фондларында  1941 с. нешир этильген китаплар

(«Ровесники войны»: Книги из фондов
ГБУК РК «РКБ им. И. Гаспринского, изданные в 1941 г.)

Окъуйыджыларымызнынъ дикъкъатына дженк башлангъан йылы нешир этильген ве кутюпханенинъ Надир китаплар болюгинде сакъланылгъан базы китапларны такъдим этемиз. Китаплар арасында чешит фенлерден, тиль ве тильшынаслыкъ терминологик лугъатлары, къырымтатар, рус ве четэль эдебияты эсерлери ер алдылар. 

Такъдим этильген китапларнынъ  муэллифлери, терджиманлары ве муаррирлери арасында дженк иштиракчилер: Осман Амит (1910-1942, немселер тарафындан ольдюрильди), фольклорджы Амет Усеин (1912-1942, дженкте эляк олды), Бекир Ваап (1915-1944, джебеде эляк олды). Риза Халиднинъ (1919-2002, Ленинград мудаафасынынъ иштиракчиси) адлары бардыр.

Китаплар тахминен 1.500 – 5.000  нусха сайысында нешир этильгенини коре билемиз.

Базы китаплар атта 23 июнь 1941 с. нешир этильмесине имзалангъанлары да беллидир.

Бу ве дигер китапларнен таныш олмакъ ичюн окъуйыджыларымызны кутюпханемизге давет этемиз.