“ОДЖАЛАР” БИБЛИОГРАФИК КОСЬТЕРГИЧЛЕРИ

Исмаил Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесининъ информацион-библиографик болюги 2007 сенесинден башлап «Оджалар» серлевалы биоблиографик косьтергичлер сериясыны азырламакъта. Сериянынъ 6 косьтергичи энди дюнья юзюни корьди. Косьтергичлер XX асырнынъ башында Къырымда ве сюрпонликте фаалиет косьтерген корюмли маариф хадимлерине багьышлангъан.Адлары анъылгьан оджаларнынъ чокъусы Къырымнынъ ве чет мемлекетлернинъ алий окъув юртларында тасиль алып, бир сыра эджнебий тиллерни билип, дерсликлер ве лугьатлар муэллифлери олып, мукеммель бильгили зенаат саиплери олгьанлар.Косьтергичке кирген шахсиетлер тасиль саасында хызмет эткен инсанлардыр, олар халкъымыз медениетли ве бильгили халкълар сырасында олмасы ичюн буюк иссе къоштылар. Бу оджалар сонъундан мешур олгьан ве халкъымызны дюнья юзюне таныткъан зиялылырмызнынъ, терен бильгили алим, сиясий ве ичтимаий шахсиетлернинъ, оджаларымызнынъ оджаларыдыр. Мезкюр косьтергич сериянынъ алтынджы неширидир, онынъ эсас вазифеси – бу оджаларнынЪ адларыны халкъкъа танытмакътыр.Косьтергични тертип эткенде Исмаил Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесининъ фондлары ве эльязма ве архив материаллары болюгининъ фондпарындан алынгъын менбалар кьулланылды. Оджаларнынъ терджимеийаллары къырымтатар ве рус тиллеринде такъдим этиле.

Саифе И.Гаспринский адына къырымтатар китапханесининъ информацион-библиографик болюги тарафындан азырланды

//Маариф ишлери.-2013.-№4(162).-с.7