Масаллар керваны ёлгьа чыкъты

Белли ки, масал — ер юзюндеки джеми халкълар, миллет, къабиле ве гоплумларнынъ асырларджа шекилленген ве несильден-несильге кечкен агъыз иджадынынъ энъ къыйметли джевхеридир. Айны масал бизлерни балалыкътан эйиликни кемликтен, къуванчны нефреттен айырмагъа огрете, эфсаневий къараманлардан ибрет алмагъа чагъыра. Иште, сайгъылы кенджелеримиз ве генч окъуйыджыларымыз «Янъы дюнья» газетасынынъ муарририети, И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханеси ве «Козьайдын» ресурс-информацион меркезинен бирликте Масаллар черванынен март 1 куню Миллий кутюпханемизнинъ азбарындан сырлы алемге сеяаткъа чыкъты. Бутюн дюнья, Къырымны кезип чыкъкъан Керванымыз, къысмет олса, тамам учь айдан сонъ, яни халкъара балалар куню кене де кутюпхане азбарына къайтып, мында балалар китабынынъ шенъ байрамыны япаджакъ.

Ђсас гъаемиз — балалар иджадий ишлерининъ ярдымында халкъ медениети ве агъыз яратыджылыгъынынъ зенгин дюньясына далмакътыр. Чешит усталыкъ дерслери, лекторий, сергилер, меракълы инсанлар иле корюшюв ве субетлер, ярышлар къырымтатар халкъынынъ урф- адетлерини бильмеге ве ана тилимизнинъ эмиетини анъламагъа сильтем олур.

«Масаллар керваны» акъкъында толу ве тафсилятлы мапюмат И. Гаспринский адына къырымта¬тар кутюпханесининъ kitaphane@ismail.crimea.ua ве «Козьайдын» ресурс-информацион меркезининъ www.koz-aydin.qirim.org Интернет эм де «Янъы дюнья» газетасынынъ саифелеринде бериледжек.

Сайгъылы окъуйыджыларымыз, анълагъандырсынъыз ки, сеяат масаллардакиси киби хаялий олып, бир къач ерде токъталып, языджы ве шаирлер, рессам ве наширлер иле корюшюв, белли усталардан усталыкъ дерслери кечиреджек. Биринджи туракъ оларакъ «Балалар масал тасвирлейлер» Бутюн- къырым бала ресимлери ярышы илян этиледжек. Ярышта иштирак этмеге истеген Къырым талебелери озьлерининъ ресимлери, икяе ве эльязма китапларында къырымтaтар масалларыны тасвир этмек кереклер. Керваннынъ ёлунда пек эгленджели сергузештлер, муджизелер беклениле. Бутюн булар акъкъында биз газетамызнынъ келеджек санында тафсилятлы икяе этермиз.

Керванымызгъа огъурлы ёллар тилеп, эпинъизни къошулмагъа давет этемиз!

 Янъы дюнья. — март 2 — 2012 — с.6