Тюркие назирлигининъ кутюпханеге бахшышы

Март 1 куню Къырымны Тюркиенинъ Украинадаки Эльчилиги медениет ве информация меселелери боюнджа хадими Берат Йылдыз зиярет этип, И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесине тюрк дюньясына даир чешит китапларны эдие этти.

Берат Йылдызнынъ айткъанына коре, эдие этильген китапларнынъ биринджи къысмына тюрк тилинде бедиий эсерлер, бунынъ киби де Орхан Памукъ ве Дженгиз Дагъджынынъ рус ве украин тилине терджиме этильген бир сыра эсерлери кирсетильди. «Якъын заманда биз кутюпханенинъ фондыны кене зенгинлештирмек, джумледен электрон ташыйыджыларда да китапларнен темин этмек ниетиндемиз», — деди Берат Йылдыз ве И. Гаспринский адына кутюпханеге озь шахсий фондындан да китаплар бермекни озю ичюн шереф, деп бильгенини къошты. Бунынънен бирликте Б. Йылдыз Тюркие Джумхуриетининъ Медениет назирлигине кутюпхане ёлбаш- чылары янъы бина къуруджылыгъыны финансирлемек ичюн зарур бутюн весикъаларны азырлагъанларыны хабер этеджегини ишандырды.

И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханесининъ директоры Гульнара Ягьяева ве бутюн хадимлери Берат Йылдызгьа самимий миннетдарлыкъларыны бипьдирип, бу китаплар кутюпханенинъ фондында шерефли ер аладжакъларыны айтты.

                                                               Озь мухбиримиз