Китапханемиз 62 китапкъа зенгинлешти

1-март куню И. Гаспринский адына миллий китапханеде Тюркиеден кетирильген къыйметли китапларнынъ тантаналы такъдими олды. Багьышлангьан китаплар арасында тюрк, рус ве украин тиллеринде дердж этильген бедиий эдебият, публицистика, санат боюнджа эм де Джынгьыз Дагьджы ве Орхан Памукънынъ бир сыра эсерлери бар. Китапларны Украинадаки Тюркие эльчиханесининъ медениет ве хаберлер меселелери боюнджа атташеси Берат Йылдыз багьышлады.

Тюрк джумхуриетининъ сабыкъ медениет ве туризм везири Эртугрул Гюнай китапханени 2012 сенеси келип зиярет эткенде янъы бина къурмагьа ве китапларнен теминлемеге ваде берген эди. Бу китаплар шу вадеге бинаен кетирильди.

Илериде китапханеге козьде тутулгьан окъув залы, конференц-зал ве китапларны сакъламакъ ичюн ода къурмакъ ичюн къолтутмагьа сёз бергенлерини хатырлатты.

Медениет везири Алёна Плакида чыкъышында Тюркиенинъ Къырым иле медений багьынынъ къавийлешкенинден мемнюн олгьаныны бильдирди. Илериде Тюркие тарафындан берильген ваде ерине кетириледжегине умют багьлады ве тешеккюр бильдирди.

Озь невбетинде Берат Йылдыз китапхане реберлери къуруджылыкъны маддий джеэттен теминлемек ичюн бутюн весикъаларны азырлагьаны эм де ишни башламакь ичюн ильк адымларны атмакъ мумкюн олгъаны акъкъында Тюркие джумхуриетининъ медениет везирлигине бильдиреджегини айтты.

Тедбирде Къадын-къызлар лигасы адындан Эмине Бекирова атташеге гульдесте ве «Арманчыкъ» меджмуасынынъ нусхаларыны багьышлады. «Маарифчи» бирлешмеси адындан филология илимлери намзети, доцент Шевкет Юнусов чыкъышта булунды ве «Лугъат» багьышлады.

Къырымтатар языджылар бирлигининъ реиси Риза Фазыл къардаш халкълар эдебиятынынъ инкишафы акькъында айтты. Шаир, «Ильхам» клубынынъ етекчиси Шерьян Али тешеккюр сёзлери айтыр экен, атташеге яш къалемлернинъ джыйынтыкъларыны такъдим этти.

Озь невбетинде миллий китапхане мудири ве хадимлери Берат Йылдызгъа тешеккюр бильдирдилер ве китаплар китапхане фондундан къыйметли ер аладжагьыны айттылар.

УЛЬКЕР.