Халкъымызнынъ бильги оджагъы

Дюньядаки юз бинълернен кутюпханелер арасында екяне И. Гаспринский адына къырымтатар кутюпханемиз биз ичюн айрыджа ер тутмакъта. Чюнки халкъымызнынъ тарихыны, медениетини, тилини, эдебиятыны, динини, урф-адетлерини ве санатыны огренюв бу бильги оджагъынынъ эмиети ве ролю буюктир. Кутюпханемизнинъ даимий окъуйыджылары сырасында алимлер, аспирантлар, талебелер, зиялылар ве адий сакинлер бар. Бугуньде- бугунь И. Гаспринский адына кутюпхане адий бир кутюпхане дегиль де, къырымтатар халкъынынъ медений меркезидир, демек мумкюн. Чюнки халкъымызнен багълы олгъан вакъиалар эксериетинде кутюп- ханемизде къайд этиле. Мисаль ичюн, бу куньлерде юксек севиеде эки буюк ве эмиетли тедбир олып кечти. Биринджиси — «Къырым кедайлары» мевзусында «тёгерек маса» ве «Шерефли, дюльбер тилимиз!» деп адландырылгъан китап сергисининъ такъдими олса, экинджиси — Номан Челебиджиханнынъ хатырысыны анъув куню ве олюмининъ 95 йыллыгъы мунасебетинен тешкиль этильген весикъалы китап сергисининъ ачылувыдыр.

Миллий медений омюримизде дегерли ер алгъан бу тедбирлернинъ эписи кутюпхане хадимлерининъ семерели фаалиетининъ нетиджесинде кечириле.

Оларнынъ манасы, эмиети ве муим макъсады акъкъында кутюпханенинъ мудири Гульнар Ягъяева бойле икяе эте: «Кутюпханемизде кечирильген бутюн мерасимлернинъ эсас ве муим макъсады шу ки, бизлер кутюпхане хадимлери оларакъ шу тедбирлер вастасынен ана тилимизни тешвикъ этемиз, медениетимизнинъ зенгинлигини къорчалаймыз, интеллектуаль байлыгъымызны сакълап къаламыз. Бундан да гъайры, бу мерасимлер вастасынен окъуйыджыларымызнынъ даиресини кенишлетемиз. Чюнки окъугъан адам ана тилини менимсер, ана тилини бильген адам исе озюнинъ ве миллетининъ интеллектуаль севиесини котерир».

Онынъ сёзлерине кутюпхане директорынынъ муавини Лейля Къадырова иляве эте: «Кутюпханемизде кечирильген эр бир тедбирнинъ эсас макъсады ве вазифеси- къырымтатар тилини сакълап къалув ве джанландырувдыр. Тарихымызны, эдебиятымызны, медениетимизни ве санатымызны популяризация этювдир. Лякин энъ эсас макъсадымыз, бу — къырымтатар яшларына тарихымызнынъ аджджы саифелерини, эдебиятымызнынъ парлакъ ве меракълы саифелерини ве миллий музыкамызнынъ инджелигини ве дюльберлигини ашламакътыр. Эр бир тедбиримиз — келеджек несиллерге гузелликни ашлап, оларны юксек медениетли инсанлар киби тербиелемектир. Медениет исе китаптан башлай!».

                                   Зарема АБДУРАИМОВА, И. Гаспринский адына кутюпханенинъ усулшынасы