КРУ «Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» выражает благодарность Аскеру Рамизу

КРУ «Крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» выражает искреннюю признательность профессору, доктору филологических наук, заведующему кафедрой тюркских народов Бакинского государственного университета Аскеру Рамизу за подаренную в фонд библиотеки книгу.

Аскеру Р.

Bəkir Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri : Görkəmli dilçi alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materiallari (31 may 2013-cü il) / elmi red. : T. Hacıyev, M. Vəliyev, Ü. Hüseynova . – Bakı : Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2013. – 360 s.