«Юсуф ве Зулейха» китабы такъдим этильди

// Янъы дюнья.-2013.-с.3

Август 20 куню Акъмесджитте И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде «Юсуф ве Зулейха» китабынынъ такъдим мерасими олып кечти. Китапкъа къырымтатар шиириетининъ классиги Махмуд Къырымлынынъ айны адлы дестаны кирсетильди. 5600 сатырдан ибарет эсерни арап уруфатындан латин уру- фатына рахметли тюркшынас, тильджи Кемал Къонъуратлы чевирген эди. Янъы китапта бу эсер кириллицада берильди. Китапны Къырымта¬тар Языджылары бирлигининъ реиси, Къырымда нам къазангъан санат эрбабы Риза Фазыл тертип этип, кириш сёзюни язып, неширге азырлады.Китапнынъ такъдиминде языджылар Урие Эдемова, Аблязиз Велиев, Певат Зети, Закир Къуртнезир, «Йылдыз» меджмуасынынъ баш муаррири Дилявер Османов, «Ильхам» эдебий бирлешмесининъ азалары, КъМПУ ве ТМУнинъ оджалары чыкъышта булунып, бойле китап¬нынъ эм тарихий, эм эдебий нокътаий-назардан буюк эмиетини къайд эттилер.


// Янъы дюнья.-2013.август 23 -с.3

«