Бекир Чобан-заденинъ 120 йыллыгъына «Омюр. Такьдир. Девир» адлыы серги ачылды”.

Къырым укюмети Бекир Чобан-заденинъ 120 йыллыгьына багьышлап тешкиль эткен тедбирлер черчивесинде октябрь 22 куню И. Гаспринский адына кутюпханеде янъы серги ачылды. Бу серги «Омюр. Такъдир. Девир» деп адландырылды.Сергининъ ачылувында Къырым медениет назири Алёна Плакида, Къырымтатар  Языджылары бирлигининъ реиси Риза Фазыл, Къырым информация боюнджа джумхуриеткомитети реисининъ муавини Айдер Эмиров, Бекир Чобан-заде хайрие фондынынъ тэсисчиси Ресуль Велиляев, Бутюнукраин информацион-медениет меркезининъ реиси Николай Кузьмин, белли йырджылар, джемаат эрбаплары иштирак эттилер.Сергиде сейирджилернинъ дикъкъатына Бекир Чобан-заденинъ омюри ве фаалиетиакъкъында икяе эткен бир чокъ фоторесимлер, китаплар, макъалелер, муимвесикъалар такъдим этильди. Булар эсасен кутюпхане фондындан ве шахсийархивлерден алынды.

«Бекир Чобан-заде буюк адам эди. О, озь миллети ичюн чокъ иш япты, — деди Информация боюнджа джумхуриет комитети реисининъ муавини Айдер Эмиров. — Бу серги ичюн мен кутюпхане хадимлерине тешеккюрлер бильдирмек истейим.Бизим газеталарымыз да чокъ иш яптылар. Меселя, «Янъы дюнья» газетасында дайма Бекир Чобан- заде акъкъында гузель материаллар басыла. Мен беллесем, буиште бизге даа чокъ чалышмакъ керек. Б. Чобан-заде ичюн чалышсакъ, милпет ичюн чалышкъан олурмыз».Ресуль Велиляев озь чыкъышында Бекир Чобан-заденинъ 130 йыллыкъ юбилейинекъадар Къарасувбазарда ерлешкен ве шаирнинъ адыны ташыгъан кутюпханени янъыдан тамирлейджегини ишандырды.Тедбирде кутюпхане хадимлери сергининъ такъдимини яптылар. Такъдим этильгенкитаплар, шиирлер Бекир Чобан-заденинъ фаалиети акъкъында баягъы зенгин малюмат бере.

//Янъы дюнья.-2013.-октябрь 25.-с.8