Благодарность С.Р. Алиевой

Сотрудники КРУ «Крымскотатарская библиотека им И. Гаспринского» выражают благодарность кандидату педагогических наук, преподавателю КИПУ С.Р. Алиевой за подаренные в фонды библиотеки научно-методическое пособие, автореферат и монографию:

  Алієва С. Р. Формування кросс-культурних цінностей у дітей молодшого шкільного віку в школах 

АР Крим : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.07 – теорія і методика 

виховання / С. Р. Алієва. – Київ, 2011. – 20 с.

          Алієва С. Р. Практика формування кросс-культурних цінностей у дітей молодшого шкільного віку 

в школах АР Крим : науково-метод. посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Ін-т 

проблем виховання НАПН України. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2011. – 76 с.

          Алієва С. Р. Теорія і методика формування кросс-культурних цінностей у початковій школі АР 

Крим : монография. – Сімферополь : Кримнавчпеддержвидав, 2014. – 256 с.