Ана тилимизни сакълагъан менба

10-апрель куню И.Гаспринский адына миллий китапханемизде къырымтатар журналистика куню мунасебети иле тедбир олып кечти.

Тедбирни китапхане хадими Сабрие Къандымова ачты ве алып барды. О, чыкъышында:

— Китапхане миллий журналистика куню мунасебети иле эр сене бойле тедбир кечирмекни ве эр сефер миллий газет эм де меджмуа хадимлерини давет этмекни планлаштырды. Бу сене биз «Янъы дюнья» газетининъ хадимлерини давет эттик.

Эр кеске белли ки,10-апрель «Терджиман» газети биринджи санынынъ чыкъкъан куню ве бу кунь 2011 сенеси къы- рымтатар матбуат хадимлерининъ Багьчасарайда отькерильген конференциясында миллий журналистика куню деп, къабул этильген эди, — деди ве журналистлерни хайырлады.

Газетнинъ муаррири Зера Бекирова джумледен:

— Бизде теджрибели журналистлернен бир сырада яшлар да чалышалар. Олар ана тилимизде язалар ве тилимизни терен ог- ренмеге тырышалар… Газетимизнинъ ичинде даа эки газет чыкъа. «Яшлар дюньясы»ны айры бир газет япмагъа тырышамыз. Экинджиси — «Балалар дюньясы». Тедбирде баш муаррир муавини Эрвин Бекиров, «Арзы» меджмуасынынъ муаррири, журналист Лентара Халилова, языджы Сейяре Меджитова ве дигерлери газетте чыкъкъан макъалелер,ана тилимизнинъ вазиети, яшларымызнынъ онъа олгъан мунасебетлери акъкъында озь фикирлерини бильдирдилер.

Архив болюгининъ башы Медине Алимова «Терджиман» газети акъкъында ве бу неширнинъ эр бир саныны китапханеде топламакъ ичюн япылгьан ишлер акъкъында, хаберлер-библиографик болюгининъ хадими Зарема Ислямова китапханеде олгъан И. Гаспринскийнинъ китаплары ве земаневий неширлери акъкъында икяе эттилер. «Къырымтатар журналисти- касынынъ башы» адлы серги нумайыш этильди.

Наджие АМЕТОВА

// Къырым. — 10 апреля, 2014г. — с.з.