«Ватан дуйгъусынен»

Ана тилимизде эр бир янъы китапнынъ неширден чыкъмасы эдебиятымыз, тувгъан тилимиз ичюн байрамдыр. Я китаптаки эр бир джумле, эр бир сатыр Ватан севгисинен, Ватан дуйгъусынен ашлангъан олса, бу, сонъки вакъиаларгьа, девамлы сарсынтыларгъа бакъмадан халкъымыз рухтан тюшмегенини, озь акъкъыны талап этерек, адалет ёлунда курешмеге даима азыр олгъаныны исбатлайдыр.

Июль 2 куню И. Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде мухтерем языджымыз, миллий арекет ветераны Рефат Чайлакънынъ «Ватан дуйгъусынен» адлы янъы китабынынъ такъдими отькерильди. Сайлама эсерлер деп берильген шиирлер джыйынтыгъы шаирнинъ 80 йыллыгъы мунасебетинен нешир этильди. Китапнынъ такъдим мерасиминде эдипнинъ къалемдешлери, сафдашлары, мухлислери, судакълы шеэрдешлери иштирак эттилер.

— Рефат Чайлакъ эм фааль джемаатчы, эм де махсулдар иджат эткен шаиримиздир. Онынъ фикир-тюшюнджелери, ис-дуйгъулары, эписи Ватаннен багълы, озь халкъына мисильсиз севгисинен багълы,— деди озь чыкъышында Къырымтатар Языджылары бирлигининъ реиси Риза Фазыл.

Тедбирде «Маарифчи» бирлешмесининъ реиси Сафуре Каджаметова атешин шаир ве курешчи Рефат Чайлакъны алгъышлап, онъа тешкилят адындан Сейран оджа Усеиновнынъ янъы лугъатыны багъышлады. «Йылдыз» меджмуасынынъ баш муаррири Дилявер Осман эдипни янъы китапнен хайырлады. Шаире Альяна Османова Рефат Чайлакъкъа багъышлангъан шиирини окъуды. Кутюлханенинъ мудири Гульнара Ягъяева, китапны чыкъаргъан «Тезис» нешриятынынъ башы Эдие Муслимова, языджылардан Шерьян Али, Закир Къуртнезир, Аблязиз Велиев, Урие Эдемова, Певат Зети, миллий арекет ветеранлары Шефикъа Консул, Айдер Адаман шаирнинъ эм халкъымыз, эм эдебиятымыз огюндеки хызметлерине юксек къыймет кестилер. Къырымда нам къа- зангъан артист Рустем Меметов, судакълылардан Фатма Байрач, Акъмесджиттеки 11 -нджи гимназиянынъ талебеси Эмине Аблаева халкъ йырларыны иджра эттилер.

Кутюпханемиз тарафындан тешкиль олунгъан такъдим мерасиминде шаирнинъ аяты ве иджадына багъышлангъан серги ве слайд такъдиматы нумайыш этильди. Тедбирни кутюлханенинъ хадими Сабрие Къандымова алып барды.

«Ватан дуйгъусы» китабына муэллифнинъ чешит йылларда ана-юрт, ана тили, миллий куреш, севги ве дин мевуларында язгъан чокътан — чокъ шиирлери кирсетильди. Бу китап эм окъуйыджыларнынъ кениш даиресине, эм де, шубесиэ, миллетпервер яш несильге, оджа ве талебелерге меракълы олур.

Сейран СУЛЕЙМАН

   // Янъы дюнья. — 2014. — 04 июль — №26.