Благодарность Касумову И. А.

ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская библиотека им. И. Гаспринского» выражает благодарность Касумову И. А. за подаренные в фонд библиотеки книги:

 

1. Qasimbəyli Y. İlk lirikanın cazibəsi (Rəşad Məcidin poeziyası haggında düşüncələr). – Bakı : Mütərcim, 2012. – 112 s.

2. Allahmanlı M. Çağdaş ədəbi proses (problemlər, mülahizələr). – Bakı : ADPU-nəşriyyatı, 2013. – 100 s.

3. Allahmanlı M. (Allahmanlı Mahmud Qara oğlu). Dilə sevgi, yurda sevgi (araşdırmalar, tədqiqatlar). – Bakı : Təknur, 2011. – 304 s.

4. Allahmanlı M. Folklorşünaslıq məsələləri (məqalələr). – Bakı : Elm və təhsil, 2012. – 284 s.

5. Allahmanlı M. Rasim Gənzəlinin bədii nəsri. – Bakı : Elm və təhsil, 2012. – 188 s.

6. Allahmanlı M. Aşıq yaradıcıhğının inkişaf mərhələləri. – Bakı : Elm və təhsil, 2011. – 292 s.