Агния Барто

Барто А. Орманда йылдызчыкълар / А. Барто ; тердж. эткен М. Сулейманов ; тердж. муаррири И. Бахшыш. — Симферополь : Кърымдевнешр., 1939. — 58 б. : ресим.

Барто А. Агълавукъ къызчыкъ / А. Барто, П. Барто ; тердж. эткен Д. Мухамед ; тердж. муаррири Ю. Болат. — Симферополь : Кърымдевнешр., 1939. — 16 б. : ресим.

Агния Барто
Переводы на крымскотатарский язык

Кезмеге

Кезмек ичюн,

Кезмек ичюн,

Кельди сигнал сеслери,

Чыкътыкъ ёлгъа

Узакъ ерге

Лагерьнинъ туристлери.

Чарышамыз

Абытлаймыз

Шу дарнистнинъ артындан

Кимсе озюп

Чыкъмасын деп,

Айырылмаймыз къатындан.

Байырларгъа

Тырмашамыз.

Дерелерге

Тющемиз.

Кийик отлар

Огренемиз.

Бутюн кунь шай

Эгленемиз.

Мантар, джевиз

Чокъ топлармыз,

Озенлерден кечермиз

Тола ичюн

Дерелерден

Киреч алып

Келирмиз.

Кезмек ичюн

Кезмек ичюн

Кельди сигнал

Сеслери.

Чыкътыкъ ёлгъа

Узакъ ерге

Лагерьнинъ

Туристлери.

***

Сен паровоз дегильсинъ.

Сагълам тенде сагълам рух бар

Балалар эп семирди.

Тек бир Вася азды-тозды

Озь-озюни кемирди.

О шорбаны, йымыртаны

Берсенъ алмай къолуна.

Бутюн халкълар эм де доктор

Шашты онынъ алына.

Васячыкънынъ маддеси ёкъ,

О не ашай, не юкълай

Не кийине, не тарана

Эр кунъ сувда булуна.

— Ювунгъан сонъ ювунмалы

Он беш кере чоммалы!

Сонъ айтынъыз бу Васячыкъ…

Семирирми ич азчыкъ!

Къайта эвге о салланып

«Ичмейджем» дей чайыны,

Барып бата кроваткъа

Сытып солыкъ чырайыны.

Козьлерине бутюн шейлер

Ялдагъандай олалар.

— «Сен пароход дегильсинъ» — деп

Айтынъ онъа балалар.

 ***

Огъланчыкълардан сорадым

Огъланлардан сорадым

«Айтынъыз, бу насыл терек?»

Олар манъа «Къавакъ» деди

Инанмасы куччерек.

Мен къызлардан сорадым

«Айтынъыз, бу насыл терек?»

Олар манъа «эмен» деди

Инанмасы куччерек.

Башталары «Нарат»… «чамны»

Айыралмай чекиштик

Эгер япракъ инее олса.

Эписине биз чам дедик.

Биз наратнынъ япрагъына

Дикъкъат этип къарадыкъ.

Чамдан онынъ айырылыгъын

Сонъ о вакъыт анъладыкъ.

Дефтерлерге къайд этермиз.

Япракъларны ясармыз.

Къавакъкъа биз ич бир вакъыт

Акъкъайын деп айтмамыз.

Тереклерге бир бакъкъанда

Адларыны къоярмыз.

Эмен агъач, чам агъач – деп

Бирлей-бирлей саярым.

1936.

Тердж. эткен : М. Сулейман

 ***

Топчыкъ

Таня бакъырып агълай,-

Топчыгъы сувда ялдай.

Агълама таня, тур бираз,

Топчыкъ сувда ич батмаз.

Тердж. эткен : А. Велиев