Ана-Ватан акъкъында шиирлер (Стихи о Родине)

Адет узьре бизим китапханемиз къырымтатар язысы ве медениети кунюни къайд эте.

Окъуйыджыларымызнынъ дикъкъатына балалар ичюн Ана Ватанымыз акъкъында къырымтатар шиирлерини теклиф этемиз.


Ватан недир?

Ватан демек – юрек демек,
Урь юрекке – Ватан керек.
Ватанынъдан кетме эрек,
Ватанынъа халкъынъ керек.

Ватан демек – тувгъан топракъ,
Шырыл-шырыл акъкъан чокъракъ!
Ватан демек – догъгъан еринъ,
Чёльде учкъан еллер серин.

Ватан демек – халкъынъ, еринъ,
Тамыр аткъан терен-терен.
Ватанынъ бу – зумрют дияр,
Керек дегиль санъа чет яр.

Ватан демек – бу ургъан юрек,
Бу юрекке – Ватан керек.
Ватанынъдан кетме эрек,
Урь Ватангъа – гурь халкъ керек.

                                 Айше Кокиева

Ватан

Къурлыйт! Къурлыйт! Турначыкъ,
Алтын телли къурназчыкъ.
Кезди пек чокъ иллерни,
Корьди орман, чёллерни.

Бизлер ондан сорадыкъ:
– Алтын телли къурназчыкъ,
Энъ гузель ер, айт, къайда,
Дженюптеми, я гъарпта?

Турначыкъ къанат къакъып,
Деди бизлерге бакъып:
– Энъ яхшы ер мындадыр,
Энъ гузель ер Ватандыр!

                                Юнус Къандым

Къырым

Севем сени, гузель Къырым,
Табиатынъ пек дюльбер.
Къайда барсам, къайда бакъсам
Дженнет киби эр бир ер.

Багъчаларынъ, багъларында
Юзюм, армут ве алманъ.
Кокке еткен дагъларынъда
Юрип тоймам ве талмам.

Ашлыкъ битмез чёллеринъде,
Яйлянъда къойлар манърай.
Арзы къызнынъ сачларында
Танъ йылдызы парылдай.

Севем сени, гузель Къырым,
Табиатынъ пек дюльбер.
Къайда барсам, къайда бакъсам
Дженнет киби эр бир ер!

                               Сейран Усеинов

Ватанымсынъ, гузель Къырым

Тильде дестан олгъан иль чокъ,
Лякин санъа еткен ер ёкъ.
Сенсиз манъа омюр де ёкъ,
Ватанымсынъ, гузель Къырым.

Дертке дерман ялыларынъ,
Къокъу сача яйляларынъ.
Дженнет киби багъча-багъынъ,
Ватанымсынъ, гузель Къырым.

Багъчасарай, Эски Къырым,
Акъбардакълар ачкъан Къырым.
Эр коюнъде бар бир ырым,
Ватанымсынъ, гузель Къырым.

                      Сейран Усеинов

Ватан

Къырым – бизим Ватанымыз,
Ватан – бизим Анамыз.
Биз Ватанны бу дюньяда
Энъ мукъаддес саямыз.

Мында асыл олды халкъым,
Шекилленди тилимиз.
Дагъы, ташы сёйлеп тура –
Будыр бизим Илимиз!

Козьяш чешме, Хансарайы,
Абиделер, дюрбелер…
Мында олар бизге мирас,
Гонъюльге рух берелер.

Ватан бизим – Анамыздыр,
Анамыз – бу Ватандыр.

                              Идрис Асанин

Ватаным

Танъ аткъанда
Чыкътым чёльге,
Белим сарды когетлери –
Ана-Юртым
Тувгъан ерим,
Бер опейим эллеринъ!

Бардым денъиз ялысына,
Эсти салкъын ельчиклери –
Ана-Юртым
Тувгъан ерим,
Бер опейим эллеринъ!

Ай-Петриге алып барды
Кунешнинъ алтын теллери –
Ана-Юртым
Тувгъан ерим,
Бер опейим эллеринъ!

             Нузет Умеров

Будыр меним Ватаным

Дагълары кокни опер,
Багълары шербет-шекер,
Абадан кой ве шеэр, –
Будыр меним Ватаным.

Сувлары салкъын, тыныкъ,
Дагъында ювез, фындыкъ,
Озю хазине – сандыкъ, –
Будыр меним Ватаным.

Яйлада къоюн, къозу,
Сербесттир огъул, къызы,
Эр бир ерде бар изи, –
Будыр меним Ватаным.

Топрагъы алтын киби,
Маденле толу тюбю,
Халкъым онынъ саиби, –
Будыр меним Ватаным.

Онъа эр кес «Ана» дер,
Ич тапылмаз бойле ер,
Эр бир татар шойле дер:
Будыр меним Ватаным.

                  Закир Къуртнезир

Ватаным меним – Къырым

Селям сизге, къулан чёллер,
Эфсаневий Аюв дагъ,
Къара денъиз, мавы коклер,
Берекетли багъча-багъ.

Сизни кордим мен ресимде,
Хатырамда къалдырдым…
Денъиз аля даа эсимде,
Еллер туфан чалдырды.

Эшиттим мен сен акъкъынъда
Къартанамдан, бабамдан,
Эшиттим мен сен акъкъынъда
Юксек къале, кобадан.

Ве бугунь де сеннен иле
Юзь-юзьге де корюштим,
Фикиримни, хаялымны
Бирлей-бирлей болюштим.

«Азиз Къырым, ана юртум,
Меним тувгъан Ватаным!
Азиз Къырым, мен де сенинъ
Торунынъым, тамырынъ!»

                   Рустем Халилов