Асан Чергеев – «Айванлар не айталар»

В рамках Недели детской книги и к 145-летию со дня рождения поэта, педагога Асана Чергеева предлагаем нашим маленьким читателям познакомиться с его произведениями.

Торгъай

Кузьде къушлар кочькенде,
Къышлап къалам чырылдап,
Ерни къарлар орьткенде,
Алым, достлар, пек харап.

Къарылгъач

Ювалайым сачакъта,
Язын куню сыджакъта
Эр кунь тюркю айтам мен,
Кузьде сизден къайтам мен.

Гогерджин

Гюрюльдеп эр кунь саба,
Къаралтыда яшайым.
Балалар келип ем берсе,
Пек севинип ашайым.

Балкъурт


Ишим бардыр керчектен,
Бал топлайым чечектен.
Къарап турмай ишлеймен,
Тийсенъ, ямаш тишлеймен.

Къырмыскъа

Чалышамыз бутюн яз,
Артель олып яшаймыз.
Ерге ашайт толдурып,
Къышта раат ашаймыз.

Сыгъыр


Саба кетип тогъайдан
Чечек башы отлайым.
Балачыкълар ичер деп,
Къоп-къою сют топлайым

Къой

Чобанларнен чёллерде,
Гедже-куньдюз кезем мен.
Сют, май, эт, юнь сизлерге,
Къарап турмай берем мен.

Эчки

Сакъалчыгъым уп-узун,
Ошайим къойгъа озюм.
Тийме, чобан, сен манъа,
Тырмашайым къырларгъа.

Копек

Къаралтыда юрем мен,
Хырсыз кельсе, корем мен.
Тёгерекни долашып,
Бутюн гедже урем мен.

Мышыкъ

Балалар корьсе севине,
Чагъыралар эвине.
Сычанларны тутам мен,
Шу дакъкъасы ютам мен.

Тавшан

Тавда, чёльде яшайым,
Морковь, хыяр ашайым.
Авджыларны корьгенде,
Титремене башлайым.

Хораз

Агъаргъанда ернен кок,
Мен багъырам: ку-ка-ре-кок!
Уянтам мен балаларны,
Пек севем мен оларны.