Февзи Билялов

И.Гаспринский адына Джумхуриет къырымтатар китапханеси

Информацион-библиографик болюги


Февзи Билялов

(1932-1999)

Акъмесджит

2007

Биобиблиографик косьтергичке И. Гаспринский адына Джумхуриет китапханенинъ фондуны тешкиль эткен

материаллар кирсетильди

  « Учмагъа пек  истедим

                               бар  такъатнен.

                    Учалмадым…»

Азырлагъан: Гафарова М.

Муарри: Белялова Д.Д.

«Февзи Билялов акъкъында язмакъ керекми, ёкъса «Къайтарма» ансамбли акъкъындамы? Февзи Билялов ве «Къайтарма» ансамбли, демек мумкюн ки, бир вакъытта догъдылар. Олар бераберликте юксельди,бераберликте танылдылар. «Къайтарма»нынъ башына кельген къарсамбалар Февзи Биляловнынъ да башына кельди. «Къайтарма» севильгенде о да севильди, «Къайтарма» мувафакъиетсизликке огърагъанда, онынъ да юрегине кедер къонды.Олар тар-кениш, ашагъы-тёпели, чечекли-тикенли ёлларны эп бераберликте кечип кельдилер. Оларны бирини дигеринден айырмакъ мумкюн дегиль.»

                                                                          Ф.Алиев

«Он йыллар юз йыллар кечер, бизлер олмамыз, лякин Февзи Биляловнынъ сеси, ады къалыр. Чюнки  Февзи Билялов бир тюрлю йырджынен адаштырмакъ мумкюн дегиль»

                                                                      / А. Велиев/

«Къырымтатар халкъынынъ буюги-кучюги Февзининъсесини пек яхши биле. Бугунь де-бугунь халкъымыз бир де-бир йырджыны пек макътамакъ истесе «Февзи  Билялов киби йырлай» дей  ве бу ошатувнынъ манасы, кучю бир кереден анънашыла. Халкънынъ индинде бойле дегер, итибар къазанмакъ санъаткяр ичюн буюк бахт.»

Ф. Алиев/

Халкънен яшады, халкъ ичюн  йырлады

Алма терегинден  узакъкъа тюшмей,  дейлер. Иште , терек — бу халкъымыз, алмасы исе – онынъ огълу, Февзи эди.

Оны халкънынъ такъдиринден айырмакъ мумкюн дегиль. Февзи Билялов онынъ энъ яхшы векиллеринден бириси, онынъ яхшы келеджекке умютлерининъ акс эттириджиси, битмез – тюкенмез кечмишининъ къоруйыджысы эди. О озюнинъ чокъ белялы халкъынынъ йыр иджадындаки классик аньанелерининъ джанлы ташыйыджысы , текрарланмазйырджы эди.

Февзи Билялов 1932 сенеси августнынъ 18-де Акъяр шеэринде дуньягъа кельди. (Документлер боюнджа 30 декабрь 1936сенеси). Анасы Эмине ханым халкъ йырларыны пек севе ве сыкъ-сыкъ йырлай эди. Анасы бу севгини огълуна ашлады.

Бабасы Муждаба акъай Бертеневск кой Советининъ реиси эди. Бутюн халкъымызнен берабер 1944 сенеси 18 майыста сюргюнликке огъратылып, аилесинен бирликте Самаркъанд виляетине тюшти.

Единджини битиререк, Ф. Билялов Самаркъанддаки музыка окъув юртуна киреджек олды – алмадылар: музыка азырлыгъы етишмеди. Бабасы Самаркъанддаки Мичурин адына багъ-багъчаджылыкъ техникумына кирмекни тевсие этти. Кирди, 1956 сенеси исе техникумны мувафакъиетнен битирип, кой ходжалыгъы институтында окъуп башлады. Куньдюзлери дерслерге къатнады,геджелери Самаркъанддаки Оджалар эви янына тешкиль этильген бедий авескярлыкъ кърымтатар йыр ве оюн ансамблинде иштирак этти.Онынъ тешкилятчысы Вели Муртазаев эди. 1957 сенеси бу коллективнинъ ишинен танышмакъ ичюн Самаркъандгъа белли композитор Ильяс Бахшиш кельди. Композитор Февзини динълегенде, келеджеги бар йырджы олгъаныны анълады, онынъ иле баягъы субетлешти. «Тезден Ташкентте кърымтатар оюн ве йыр профессиональ ансамбли тешкиль олунаджакъ. Артистлерни сечип алмакъ ичюн конкурс кечириледжек. Бу конкурста иштрак этмек истемейсизми?» — деп сорады. «»Янъы ансамбльге буюк къуванчнен барыр эдим. Алсанъыз, къолумдан кельген эр шейни япарым…». Февзи Билялов бу конкурста «Язгъа чыкъсам, эв салсам» йырыны ве дигерлерини иджра этти. Конкурсны мувафакъиетнен кечти ве ансамбльге солист оларакъ къабул олунды.Онынъ къуванчы сынъырсыз эди. Февзи Билялов Ильяс Бахшишгъа берген сёзюнинъ устюнден чыкъты: эм йырлады, эм ойнады, керек олса чемоданларны да ташыды…

Табиат берген истидат, йыргъа олгъан севги, устазларнынъ дерслери, озь иджадына тенкъидий, янашып токътамадан терлеп-пишип чалышув- буларнынъ эписи бир ерге къошуларакъ, тез вакъытта озюнинъ нетиджелерини  берип башладылар. Февзи Билялов «Къайтарма»нынъ етекчи йырджыларынынъ сырасындан къавий ер алды. Даима озю устюнде чалышты, устазлардан огренди, окъуды. О, 1967 сенеси, Ташкент театр-бедиий институтны гъиябий окъуп битирди,ве профессиональ актёрлыкъ дипломына малик олды,сана усталыгъыны теренден менимседи, Аладан берильген озь истидатыны толусынен ача бильди.

1970 сенеси оны ансамбльнинъ бедиий ёлбашчы оларакъ тайинледилер. Секиз йыл бу вазифени эда этти. Бу йыллар ичинде учь янъы программа азырланды. Сабрие Эреджепова, Эдие Топчы киби истидатлы йырджыларнен берабер чалышаракъ, Февзи олардан огренди, оларнынъ иджраларыны айрыджа дикъкъатнен динъледи, оларнынъ меслеатларына къулакъ асты. «Порт-Артур», «Байдарава ёллары», «Къара кератым», «Чакъырджы» ве  чокътан чокъ дигер ватанперверлик йырларынынъ сюргюнлик саналарындаки иджрасы Февзи Билялов адынен сыкъы багълыдыр. Бу тюркюлернинъ буюк усталыкънен, тек онъа хас сеснен иджра этилюви Февзини халкъ бульбули дереджесине котерди. Илкь дефа Озбекистанда,  беш бинъ инсан стадионда  Алиме йырны онынъ иджасында аякъ устюнде, агълап динъледи. Аджеба бу усталыкъ дегильми?

Иджадий ёлунынъ башындан Февзи Билялов къырымтатар композиторларынынъ йырларына айрыджа дикъкъат айырды. О бизим аман-аман бутюн композиторларымызнынъ йырларыны йырлады: Я. Шерфединов, И. Бахшиш, Э. Налбандов, Ф. Алиев, М. Арсланов ве дигерлер.

1974 сенеси Ф.Биляловгъа Озбекистанда нам къазангъан артист унваны берильди.

Февзи Билялов «Къайтарма» ансамблиден кеткен сонъ,  1978    сенеси Батыр.Закиров   ёлбашчылыкъ япкъан Ташкент мюзик-холлына давет этильди. Бу коллективде  о къырымтатар йырларынден бир сырада дигер халкъларнынъ йырларыны да иджра этти. Корюмли озьбек артистлеринен бирликте Ленинград шеэринде, Урал, Сибирь, Закавказье, Белорусие, Молдавия   шеэрлеринде, Москвада концертлернен чыкъышт булунды.

1982 сенеси о тувгъан «Къайтарма»гъа къайтты, бир сыра янъы ве эски кърымтатар йырларыны айырджа джошкъунлыкънен иджра этти. Озюнинъ бу девирдеки ишлери акъкъында Ф. Билялов шойле дей: «1986 сенеси Озьбекистан девлет филармониясынынъ реберлери янъы кърымтатар эстрада ансамблини мейдангъа кетирмеге изин берди. Бу коллективде чалышмакъ истеген яшлар энди белли эдилер. Олар коллективге етекчилик япмакъны менден риджа эттилер. Бойлеликнен янъы «Эфсане»коллективи догъды. Мен элимденкельгенине коре,оларакъ профессиональ санада шекилленмелерине ярдым эттим.» СССР Юкъары Совети Президиумнынъ 1989 сенеси март 28-де чыкъаргънФерманы   муджиби М. Къары-Якъубов адына Озьбекистан девлет филармониясынынъ вокал-солисти Февзи Биляловгъа музыка санъатынынъ инкишафындаки айырджа хызметлери ичюн Озьбекистан ССР халкъ артисти фахрий угваны берильди.1989 сенесинде Озбекистан ССР халкъ артисти Ф.Билялов «Къайтарма» ансамбльге бедиий ёлбашчысы вазифесине сайланды. «Бу вакъиада табиийликнинъ укюми бар. Халкънынъ севгисини, сайгъысыны къазангъан йырджы бу ансамбльге ребер олувы табиийдир».- Ф. Алиев.

1993 сенеси Ф.Биляловнынъ ёлбашчылыгъында «Къайтарма» ансамбли ана-Ватангъа къайтып, Кезлевде ерлешти.1993 сенеси Украина халкъ артисты  унваны берильди ве бу сенеси Ф. Билялов «Къайтарма» ансамбилинден кетмек меджбур олды.

О халкъ бульбули эди. Амма бульбуль къафесте йырлап оламай. Ф. Биляловны исе къафеске къапатылар.  Энъ дешетлиси шу ки, Ф.Билялов киби «къабааттлылырны» акъсыз къабаатлагъанларыны бильселер де, о сагъ  экенде оны кимсе акълап, къорчалап  оламады. Гъарезлик, адалетсизлик — дешитли кучьтир.

1994 сенесинден башлап Ф.Билялов Къырым Джумхуриет филармониясынынъ солисти оларакъ чалыша.

1999 сенеси августнынъ 8-нджи куню халкъымызнынъ белли йырджысы Февзи Билялов экинджи инсульт хасталыгъы нетиджесинде арамыздан вакъытсыз кетти…

Кезлевден йигирми километр авлакъта ерлешкен Терекли-Къонърат кою мезарлыгъында дефн этильди.

Ф. Билялов алладан берильген аджаип сес саиби эди. Онынъ йырлары динълейджилернинъ гонъюллерини сюргюнликтен ясакъ этильген Ветанлары – Къырымгъа алып кете эди. Тылсымлы сесинен о миллетини узакъта къалгъан, амма юреклеринде  даима  ышыкъ берген Ветан севгисини янъы кучьнен алевлендире эди.

40 йыл девамында йырджи озюнинъ иджадынден халкъына къуванч ве умют бере эди. Онынъ ичюн миллети арасында буюк урьмет къазанды.

Амма бугунь-де – бугунь Февзи Биляловгъа етеджек йырджы олмагъаны онынъ достлары, да  душманларыда анълайлар.

«Я счастлив, что я вместе со своим народом и в горе и в радости, счастлив тем, что я уже пою на своей исконной земле, на земле своих предков». 

                                             Ф. Билялов

Билялов Февзи Муждабаевич родился 18 августа 1932г. в г. Севастополе КАССР. ( По документам   30 декабря 1936г.)

Мать – Эмине ханым очень любила народные песни, часто пела их и эту любовь привила сыну. «Я с замиранием сердца слушал родные напевы, волшебные звуки проникали в меня вместе с молоком матери. Слушая в исполнении матери наши родные песни, я с каждым разом открывал для себя новые звучания и старался запомнить их». Отец – Муждаба акъай  хотел, чтобы сын пошёл по его стопам и стал агрономом.18 мая 1944 года  Ф.Билялов вместе с семьёй был выслан  в Узбекистан, в Самаркандскую область.

После семилетки Ф. Билялов  пытался поступить в Самаркандское музыкальное училище, но не хватило музыкальной подготовки.

В 1956 году, после окончания техникума, Ф. Билялов поступает в сельскохозяйственный  институт им. Мичурина в г. Самарканде.

Творческий путь Февзи Билялова начался с самодеятельного ансамбля, где он пел, танцевал, играл в спектаклях, руководил   которым В. Муртазаев. Весть об образовании крымскотатарского ансамбля при Узбекской эстраде в 1956 году в его сердце всколыхнула желание петь с эстрады, это было его мечтой. В 1957году в г. Самарканде Ильяс Бахшиш  подбирал исполнителей для будущего крымскотатарского ансамбля при Узбекской эстраде. Прослушав песни в исполнении Ф. Билялова и, поняв, что перед этим певцом большое будущее, пригласил его в Ташкент.

Выдержав три тура и набрав высшие баллы, он был принят в Узгосфилармонию.

Трудовую деятельность начал в 1957г. в составе ансамбля «Хайтарма» при Узбекской Государственной филармонии в качестве солиста – вокалиста. Февзи Билялов постоянно работал над собой, учился. В 1967г. закончил Ташкентский Государственный театральный институт. Вскоре Ф.Билялов становиться известным исполнителем народных песен, неустанно работает над своим  творчеством, пополняет  репертуар.

В 1970 году  возглавил ансамбль «Хайтарма». За 8 лет были поставлены три новые программы. Работая рядом с такими мастерами, как Эдие Топчи, Сабрие Эреджепова, Ф.Билялов учился у них, прислушивался к их мнению. В 1974 году ему присвоено почётное звание «Заслуженный артист Узбекской ССР»

Большое влияние на его профессиональный и творческий путь     оказал народный артист Узбекистана Батыр Закиров.

Когда в 1978 году Ф. Билялов ушёл из ансамбля, Б. Закиров пригласил его в Узбекский мюзик-холл, с которым они объездили  почти всю страну. Через 5 лет он возвращается в родной коллектив и начинает исполнять крымскотатарские народные песни, а также    песни, созданные композиторами Ф. Алиевым,            И.Бахшишем, Я. Шерфетдиновым и другими. По решению филармонии, в 1987г. Ф. Билялов создает группу «Эфсане» при ансамбле «Хайтарма». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28марта 1989 года Ф. Билялову присвоено звание народного артиста Узбекистана. В этом же году он назначен художественным руководителем ансамбля «Хайтарма».

В 1992г. без потерь перевез ансамбль «Хайтарма» в Крым, в Евпаторию. Через год ему было присвоено звание народного артиста Украины и в этом же году он был вынужден покинуть ансамбль.

С 1994г.Ф.Билялов солист Крымской Государственной филармонии.

В 1997г. создал новую фольклорную группу «Хансарай»

Февзи Билялов один из первых исполнителей запрещённых песен крымских татар: «Шомпол», «Порт Артур». Когда он впервые пел песню об Алиме, пятитысячная аудитория стадиона рыдала и стоя слушала эту песню. Разве это не легендарность? Ф. Билялов пел и пел прекрасным голосом, данным богом. «Браво!», «Бис!» — эти возгласы зрителей повторялись на всех концертах Ф. Билялова, а точнее в течение 43 лет его выступлений.

Он пел, и его песни уносили людей из мест горькой ссылки в родные дома отнятого Крыма. Его голос возвращал крымских татар к далёкому, милому сердцу, порогу, дарил измученным разлукой с Родиной сердцам минуты встреч с Родиной. Он был плоть от плоти Народным певцом своего народа. Человек- песня, певец- легенда 40 лет своим талантом даривший народу радость, радость помогавшую выжить. Его популярность в народе была огромной. Его имя ещё при жизни стало синонимом крымскотатарского искусства. Так, как пел Он, не пел до него никто. Он хотел, но не смог передать своё умение петь крымскотатарские песни. Не дали…

«Сорок лет моей жизни отданы служению искусству. Вся моя «вина» заключалась лишь в том, что я выполнял свой профессиональный долг – не принимая в расчёт взгляды политической конъюнктуры и людей, далёких от интересов культуры». (Ф.Билялов)

8 августа 1999 года Февзи Билялов скончался от инсульта.

Похоронен в г. Евпатория.

Имя Ф.Билялова золотыми буквами навсегда будет вписано в бесценную сокровищницу крымскотатарского искусства.

                  «Мучительнее нет на свете наказания

                                  Чем видеть эту смерть, как боль свою и грех»

                                                                                       / Л.Филатов/


              Ф. Билялов «Къайтарма»  ансамблинде


«Догъмуш юртта йырламакъ да, ойнамакъ да башкъа       

                                  тюрлю ола.»

                                                                        Ф.Билялов

Февзи Биляловнынъ шаир Иса Абдураман

                   язгъан монологындан парча

Эдим адий къырымтатар огъланы.

Бутюн  халкънен ана юрттан къувулдым.

Тапталсам да юргеним ёкъ агъланып.

Кя бир къоргъа дёнюп, кя пек сувудым.

Алла берген истидатны осьтюрюп,

Мен озюм де тез осьмеге тырыштым.

Йыр тылсымын сезип эм де сездирип,

Яваш-яваш макъсадыма ириштим.

Йырым иле котерильди тёбен баш.

Севинч яшы йылтырады козьлерде.

Къолны къолгъа берди,

Сездим,

Къарт ве яш.

Умют, ишанч нур септилер юзьлерге.

Йырджы ичюн бундан буюк бахт олмай.

Учмагъа пек истедим бар такъатнен.

Учалмадым.

Учуп кетти йыл ве ай.

Мумкюнми я учмакъ сыныкъ къанатнен?

Бараркеним арзу-ниет артындан,

Олды, эбет, къусурум да, хатам да.

Вакъыт кечип, юкюм артты сыртымда.

Лякин эр анъ,  ынтылдым халкъ, Ватангъа.

Сесинъни кес,

Токътат сербест

Тюркюнъни!

Мевзуни биз бермелимиз, сен йырла.

Шай япмасанъ,

Бекле агъыр укюмни!-

Дие, манъа уджюм этти бий, йылан.

О махлюкълар къайдан бильсин, йыр недир.

Беллейлер ки, догъуп чыкъа агъыздан.

Йыр – къанатлы,

Татлы

Шадлыкъ,

Эм кедер.

Къальпте догъуп,

Такъат бере набызгъа.

Акъикъий йыр-

Санки кунеш, ава, сув.

Ача биле сокъур козьни, юрекни.

Йыкъылгъаннынъ турмасычюн о къарув…

Онъа бундан артыкъ тариф    керекми?

31.03.2000 с.

Публикации Ф. Билялова

«Къайтарма» гастрольде // Ленин байрагъы.- 1975.– Сент. 30. – С.4.

«Къайтарма» гастрольден къайтты // Ленин байрагъы –1990. – Июль 17. – С.4.

«Къайтарма» рухланып чалыша // Достлукъ. – 1990.–   Апр .7 – С. 3.

«Къайтарма»: янъы программа // Ленин байрагъы. – 1977–Апр.16.–С.4.

«Къайтарма»нынъ ёллары // Янъы дюнья. – 1992. – Март 13. – С.14.

Къыркъ йыл санада: [С.Челебиева акъкъында]// Ленин байрагъы.– 1979. –Июль 12. – с.4.

Не яптыкъ ве не япаджакъмыз // Ленин байрагъы. – 1971.– Янв.1.- С.3.

Письмо – обращение почетному председателю Совета аксакалов при председателе Верховной Рады АРК Халилову и всем членам Совета аксакалов // Родина или смерть.- 1999г.- С.3.

«Санада  Джемиле Османова» // «Достлукъ». – 1990. – Окт.26.

 Литература о нём

 Аблаев, Юсуф. Энъ севген йырджымыз Февзи Билялов эди / Ю. Аблаев // Къырым. — 2007. — март 24. — С. 5.: фото

 Он был певцом в народе: [О Февзи Билялове, в канун 75-летия]  // Диалог. — 2007. — 16-23 марта. — С. 11.

Абдурахманова, Севиль.     Халкъыма севгимни тюркюлеримнен ашладым…: Кечкен афта КъМПУда мешур йырджымыз Февзи Биляловнынъ 75 йыллыгъына багъышлангъан хатыра акъшамы отькерильди     // Къырым. — 2007. — Март 7. — С. 4: фото.

Сеитумеров У. «Къайтарма»нынъ догъгъан куню: [Ансамбль ве Ф.Билялов акъкъында] // Янъы дюнья. – 2003. – Апр.12.

Сеитумеров У. Радость и боль моя, «Хайтарма»: [Воспоминания об ансамбле, о Ф.Билялове] // Арекет. –2003. –7 февр.– С. 8.

Усеинова Г. И эхо его песни соловьиной звучит, не меркнет в памяти народа…: [О народном артисте Украины и Узбекистана Февзи Билялове] // Усеинова Г. Живые источники духовности. – Симферополь, 2001. – С.66-68.

Усеинова Г. Памяти Февзи Билялова // Голос Крыма. –2000. – 6 окт. – С.2.

Меджитова М. Онынъ йырлары бизим хатырамызда. Февзи

Биляловнынъ хатырасына багъышлангъан акъшамдан: [Хаберлешме бильдирюв ве йырджинынъ бир сыра таныш ве якъын адамларынынъ хатырлавлары] // Янъы дюнья. – 2000. –Апр.15, фото.

Решитов М. Февзи Биляловны анъар экенмиз…: [Хатырлавлар] // Янъы дюнья. – 2000. – Апр.15.

Февзи Биляловнынъ хатырасына  багъышланады // Йылдыз. 2000. – №3. – С. 152.

Решидова Х. Халкънен яшады, халкъ ичюн йырлады: [О крымскотатарском певце Ф. Билялове] // Къырым. – 1999. – Авг.21.

Ибрагимова А. Мы будем помнить и любить тебя: [ О Февзи Билялове] // Голос Крыма.–1999 –20авг.

Дудиль Т. Совесть нации: [О крымскотатарском певце Февзи Билялове] // Евпатор.здравн. –1999. – 18авг.

Февзи Билялов акъкъында // Янъы дюнья. – 1999. – Авг.4.

Неивой А. «Лучше бы я на сцене умер»: [О Февзи Билялове] //Крымское время. – 1999. – 3 июня.

На сцене – «Хансарай»: [Ф.Билялов] // Голос Крыма. – 1998. – 30 янв.: фото.

Мамутова З. На сцене – Февзи Билялов и «Хансарай» // Голос Крыма. – 1997. –25 апр.- С.4.

Усеинова Г. Возвращение на сцену [О Февзи Билялове] // Голос Крыма. – 1997. –21февр.

Унутылгъан йырлар: [О выступлении народного артиста Узбекистана и Украины Февзи Билялова] // Голос Крыма. –1997.- 14 февр.

Хайырлаймыз!: Февзи Билялов – 60 яшында // Янъы дюнья. – 1997. – 10 янв.

Усеинова Г. Февзи Билялов: «Я допою эту песню»  // Голос Крыма. –1996. –22марта.

Билялов Февзи // Крымскотатарская энциклопедия. Т.1. Симферополь: «Ватан», 1993. – С.116.

Бейтуллаев, Халиль  Аплодисменты певцу: [В Первомайском доме культуры прошел концерт певца Февзи Белялова] // Голос Крыма. — 1994. — 26 авг. —  С. 1.

Концерт в Сарыбаше: [Февзи Белялов дал благотворительный концерт] // Голос Крыма. — 1994. — 5 Авг. —  С. 1.

SeI Ünver Kaytarma ansambli ve Fevzi Bilâl // Kirim. – 1993. – Sayi 2. – С .32.

«Къайтарма» — «Марцишор» фестивалининъ лауреаты: [Беседа с Ф.Биляловым, Р.Ашировым, Л.Якубовой] / Беседовал Б.Мамбет //Достлукъ. – 1991.- Апр. 5.- С.3.

Велиев А. Халкъымызнынъ гъурурысынъ, «Къайтарма»: [Ф.Билялов] // Янъы дюнья. – 1991. – Июль31.

Меджитова М. Кърым озь эвлятларыны топлай // Янъы дунья. –1991. –Дек .25.

Мрухас Н. Огъурлу ёллар санъа, «Къайтарма» // Янъы дунья. –1991. –Дек. 25. — С.4.

Алиев Ф. Халкъ йырджысы Февзи Билялов // Йылдыз. –1990. –№1. –   .81-88.

«Мен бу ерде яшалмадым, яшлыгъыма тоялмадым. Эй,гузель Къырым!»: [ Февзи Билялов] // Родина или смерть – 1990.

Мамбетов Б. Янъы ребер сайланды [Ф.Билялов «Къайтарма ансамбльнинъ бедиий ёлбашчысы»] // Ленин байрагъы .- 1989.- Окт. 10.- С.4.

«Халкым ичюн йырладым ве йырларым» [Ф.Биляловнен  субетни А.Велиев алып варды] // Ленин байрагъы. – 1989. –Авг. 26 . — С.4.

«Дертли къавал» [Ф. Биляловнынъ янъы пластинкасы] // Ленин байрагъы. – 1989. – Апр.20. – С.4.

Шерфединов З. «Эфсане» — халкълар достлугъы сарайында //Ленин байрагъы. – 1988. – Дек.31. – С.4.

Къозлы А.«Эфсаненинъ» концертине буюрынъыз // Ленин байрагъы. – 1988. –Дек. 17. – С.4.

Мамбетов Б. Санада – «Эфсане» // Ленин байрагъы. – 1988. – Янв.19. – С.4.

Сеитов С., Кандымов Ю. Эшкъ олсун «Эфсане»ге [Къырымтатар группасынынъ биринджи гастроли] // Ленин байрагъы. – 1987. – Дек. 8. – С.4.

Къозлы А. «Эфсаненинъ» концертине буюрынъыз // Ленин байрагъы. – 1987. – Нояб.19.- С.4.

Шерфединов З. «Эфсане»- халкълар достлугъы сарайында: [Ансамбльнинъ бедиий ёлбашчысы Узб.ССРде нам къазангъан артист Ф.Билялов] // Ленин байрагъы. – 1986. – Дек.31.- С.4.

Рамазанов Ш. Къальптен къайнап чыкъкъан йырлар: [Ф.Билялов 50 яшында] // Ленин байрагъы. – 1986. – Дек. 20. – С.4.

Бекиров Б. Янъы ансамбль («Песни друзей») // Ленин байрагъы. – 1980. – Нояб.11. – С.4.

Мамбет Б. Юбилей мензиллери [Ф.Биляловнен субет] //Ленин байрагъы. – 1974. – Окт.5. – С.4.

Османов А. «Къайтарма» ансамбльнинъ гъуруры (Ф.Билялов акъкъында) // Ленин байрагъы.- 1967.- Июнь 8. –С.4.

Тынчеров Р. Гурь тесирлер ашкъына (Ф. Билялов акъкъында) //Ленин байрагъы. – 1966 .- Майыс 1.

Ф. Билялов  йырлагъан тюркюлер

 1. Авада учан тели турна
 2. Авада учан самолётлар
 3. Адалар саилинде
 4. Азбарымда бадем терек
 5. Азбарында къуюсы вар
 6. Айшем
 7. Ай ярыкъ геджесинде
 8. Акъ денгъиз кенарында
 9. Алим
 10. Аллы-пуллы шаматалы келин
 11. Алтын юзюк
 12. Аман дегирменджи
 13. Араба къапы
 14. Армут далда салланыр
 15. Асие ханым
 16. Ачма да ярем пенджеренъи
 17. Бей огълунынъ сарайлары
 18. Бербер дукяны
 19. Гидер исенъ
 20. Гидинъ булутлар
 21. Гузель Къырым
 22. Дев-дев
 23. Демирджилер
 24. Дерелер шума-шума
 25. Зейнебим
 26. Кельсин, кельсин
 27. Кене ешилленди дагълар
 28. Кёр огълу
 29. Кийдим чарыкъларымы
 30. Къалайлы къазан
 31. Къаленинъ тюбюнде
 32. Къаракер атым
 33. Къаранфиль
 34. Къаршыдан фенер келир
 35. Къасап огълу
 36. Къыналы пармакъ
 37. Мен анамнынъ бир къызы эдим
 38. Мени гъамдан аза эйле
 39. Меним адым Сеит огълу Сейдамет
 40. Мерданем
 41. Меджбур олдым
 42. Мына, селям алейкум
 43. Обана
 44. Орнынъ ёлу
 45. Пенджереден къар гелиёр
 46. Порт-Артур
 47. Саба олса
 48. Салгъыр бою
 49. Севдим сени
 50. Сув акъар тыныкъ-тыныкъ
 51. Сыра-сыра джезвелер
 52. Сычан
 53. Тавгъа бардым, тав кесмеге
 54. Танъ йылдызы
 55. Татарлыгъым
 56. Турнам
 57. Тюштим Ялта ёлуна
 58. Учма къаргъам
 59. Учь къаранфиль
 60. Чакъырджы
 61. Чал атымнынъ тырнагъы
 62. Чалбаш Бора
 63. Черкез къызы
 64. Чиппийим
 65. Чыкъып, юксеклерден бакъма
 66. Джанай
 67. Джельтирмен
 68. Шомпол
 69. Шу кельген кимни къызы
 70. Шу Ялтадан
 71. Эвлери сув башында
 72. Эки козюнъ – эки эльмаз
 73. Элиф дедим, бе дедим
 74. Эльмаз
 75. Эля козлюм
 76. Эр къасапта
 77. Эр саба
 78. Явур Мустафа
 79. Ягъма ягъмур
 80. Язгъа чыкъсам
 81. Почта ёлу
 82. Ария Асана  (Арзы къыз)
 83. Песня о Баку