Гаспринский Исмаил. Муаллим меселеси (Терджиман 1912)

Халкълар окъумакъ, язмакъ, бильмек истедиклери алда усул билен, мектеп низамы корен муаллимлернинъ булунмадыгъы ве бир чокъ мектеплернинъ муаллимсиз къалдыкълары джумлее малюмдыр.

Бу меселе матбуатымызда узун узады, язылды, баас идильди, курслар, дар-уль муаллиминлер тесиси лязим корюльди ве атта Оренбургта ве Уфада тешеббюслер биле идильди, факъат иш чаресиз алда къалды…

[Гаспринский], Исмаил. Муаллим меселеси / [Гаспринский], Исмаил. – Текст непосредственный // Терджиман. – 1912. – Август 10 (№ 33). – С. 1-2.