Мераба, мектеп! (Мектеп акъкъында шиирлер)

Урьметли балачыкълар.
Биз сизге мектеп акъкъында шиирлерни такъдим этемиз.

Мераба, мектеп!

Мектепке

Кечти язлыкъ татилимиз,
Бошап къалды лагерьлер…
Юксек, яракъ мектеплерде
Беклей бизни ралелер.

Кучь топладыкъ биз яз бою,
Энди дерске башлайыкъ.
Гурьлеп оськен бильгимизге
Янъы бильги къошайыкъ.

Рустем Муедин

Мектеп

Одунджылар, ташчылар,
Учуджылар, ашчылар.
Гемиджилер, чобанлар,
Айдавджылар, багъчеванлар,
Экимлер ве йырджылар,
Языджы ве дагъджылар
Окъудылар биринджи
Сыныфта бир вакъытлар.
Элифбени ильк кере
Олар мында ачтылар.
Оджапченъиз, оджанъыз
Мында бильги алдылар.
Энди невбет сизлерге.
Яхшы окъунъ, балалар.
Йыллар тез келип кечер,
Сув киби акъар кетер.
Мектеп азиз бир ердир,
Мында бильлги ашланыр.
Буюк омюрге ёллар,
Шу мектептен башланыр.

Юнус Къандым

Мектеп

Мектеп, мектеп! Сени биз
Джан-юректен севемиз.
Дюньяда ышыкъ, бильги
Олабилирми сенсиз!

Сен бильгиге себепсинъ!
Бизге сен огретесинъ
Окъумакъны, язмакъны,
Арув шейлернинъ эпсин:

«Халкъ», «юрт», «миллет» демекни,
Шереф бильмек эмекни.
Миллетимизге насыл
Бордж одемекни…

Дерслерге чалышайыкъ!
Барыш ичюн яшайыкъ!
Оны къорумагъа биз
Шимдиден алышайыкъ!

Исмаил Зияддин

Мектеп чанъы чынъылдай

Мектеп чанъы чынъылдай,
Сеси кескин янъгъырай.
Вакътында дерске кирем,
Кеч къалмайым бир дирем.
Мектепке истеп барам,
Оджамны севип-саям.
Дерслерге гъайрет этип,
Бильгимни эп арттырам.
Масаллар окъуп кельдим,
Бир шиир эзберледим.
Яхшы сайдым ве яздым,
Бугунь дерсте беш алдым.

Сейран  Усеинов

Мектепке мен бараджам

Мен буюк бала олдым,
Багъчагъа эр кунь бардым,
Энди, кузь кельсе,
Мен талебе олурым.
Мектепке мен бараджам,
Аляджы мен оладжам,
Язмагъа, окъумагъа мен огренирим.

Не ичюн гуллер ача,
Не ичюн къушлар уча,
Не ичюн ягъмур ягъа,
Оны билирим.
Мектепке мен бараджам,
Аляджы мен оладжам,
Дюньяда не бар, оны мен огренерим.

Тиль, эсап, эдебият,
Спорт, тарих ве табиат
Акъкъында
Мен мектепте бильги алырым.
Севимли Юртум, санъа
Файдалы олмакъ ичюн,
Огренирим, огренирим, огренирим.

Майе Абдулганиева

Мектебим, озь мектебим

Мектебим, озь мектебим,
Озюне пек тартасынъ.
Сенсинъ шаным, шуретим,
Бильги чокъ арттырасынъ.

Ильк кере аякъ бастым,
Мектепнинъ одасына.
Биринджи кере яздым,
Бор алып, тахтасына.

Чыздым, сайдым, окъудым,
Ракъамларны огрендим.
Оджамдан бильги алдым,
Тилимни менимседим.

Тешеккюр санъа, мектеп,
Оджалар, бахтлы олунъ.
Мезунлардан тек урьмет
Даима сизлер алынъ!

Альяна Османова