Окъумагъа теклиф этемиз: Янъы йыл

Предлагаем почитать: Новый год

Эр сене тек бир кере
Янъы йыл келе бизге.

Урьметли балачыкълар, биз сизге Янъы Йыл акъкъында шиирлерни такъдим этемиз.

Йылбашны беклеп

Тез кель, сени пек сагъындым, Йылбаш, тез кель,
Мермер киби, къатты, бузлу аязынънен кель!
Чевре-четке уфюрсин къар, аджджы еллеринъ,
Кель бизлерге, кель сен Йылбаш, чокътан беклерик.
Таваларда кобете, сааньде янтыкъ,
Сарыкъ бурма тез пишсин деп, фурунлар якътыкъ.
Эски йылны биз айбетлеп, тёрге кечирдик.
Зийнетлерни, гузель Йылбаш, санъа кетирдик.
Сагъындым мен бузлу ёллар-сокъакъларынъны,
Дере-дагъда къалын къарлы ятакъларынъны.
Нечюн бугунь кутьмейим, кутьмей олурмы?!
Сен кельмесенъ, баарь, яз, кузьлер олурмы?!

Билял Мамбет

Аяз деде

Акъ къумачтан о тон кийген,
Къардай ап-акъ сакъалы.
Узун, гуя ерге тие.
Тону да акъ якъалы.
Бир къолунда бар таягъы,
Аркъасында торбасы.
Нардай эки ал янагъы,
Кельген узакъ ёл басып.
– Мерабанъыз, торунларым,
Шенълен, йырла, кулюнъиз!
Зевкъкъа толсун оюнларнен
Эр бир янъы кунюнъиз!

Лёман Сулейман

Янъы йыл якъынлаша

Кетеяткъан йылнынъ сонъу,
Эр бир эвде шамата,
Муджизевий гедже бугунь,
Янъы йыл якъынлаша!

Наратымыз къушанып,
Къувандыра эр кесни,
Тылсымлы антеринен
Къамаштыра козьлерни!

Софрадаки емеклер де
Акъыл-эсинъ чаладжакъ,
Янтыкълар къокъусынен
Бурунларны йыртаджакъ.

Афсус, бугунь саатымыз
Яваш юре, ашыкъмай,
Кокманымыз ювасында
Сувукътан къачып юкълай…

Бу авада эвчиклерге
Аяз-деде ашыкъа,
Тек низамлы балаларгъа
О, бахшышлар даркъата!

Гъафаров Э.

Янъы йыл

Янъы йылда къар ягъа,
Дагълар, чёллер беем-беяз.
Аяз-деде дагълардан,
Нарат кетирди бизге.

Наратны яраштырдыкъ,
Оюнджакълар биз астыкъ.
Энди нарат пек дюльбер,
Балалар ойнар, кулер.

Янъы йыл кельди бизге,
Янъы умют кетирди.
Бахт сачып юреклерге,
Келеджекке нур ачты.

Мустафа Алиев

Ол сен бизим къанатымыз

Ешиль Нарат, дюльбер Нарат,
Кельдик санъа, эт бизни шад.
Къолны-къолгъа берейик биз –
Пек кенъ къучакъ керейик биз.

Кулип тургъан Наратымыз,
Ол сен бизим къанатымыз!

Олып Хораз, Аюв, Тавшан,
Атчыкъ, Тильки, Къашкъыр, Арслан,
Эм ойнайыкъ, эм йырлайыкъ –
Бир дакъкъа да тынч турмайыкъ.

Кулип тургъан Наратымыз,
Ол сен бизим къанатымыз!

Къувансынлар ана-баба,
Эм къарбаба, эм къартана.
Аяз-Деде берип бахшыш,
Бизден алсын чокъ-чокъ алгъыш.

Кулип тургъан Наратымыз,
Ол сен бизим къанатымыз!

Иса Абдураман

Осип чыкътынъ дагъда, нарат

Осип чыкътынъ дагъда, нарат,
Дагъда сен буюдинъ.
Оюнджакълы ильванынънен
Бугунь бизге кельдинъ.

Этрафынъда шенъленемиз,
Бугун байрам бизде.
Йырлап-ойнап эгленемиз,
Йылбаш кельди бизге.

Оюнджакълар ве сырмалар
Санъа пек яраша.
Чыракълардан балаларнынъ
Козьлери къамаша.

Сейран Усеинов

Гафарова М. – библиограф 1-й категории
Информационно-библиографического отдела
ГБУК РК «Республиканская крымскотатарская
библиотека им. И. Гаспринского