«Ильхам» альманахы такъдим олунды

Кечкен афта И.Гаспринский адына джумхуриет къырымтатар кутюпханесинде «Ильхам» эдебий бирлешмеси тарафындан азырлангъан янъы альманахнынъ такъдими олып кечти. Такъдим мерасиминде языджы ве шаирлеримиз, эдебий бирлешменинъ азалары ве эдебият севдалары иштирак эттилер.Бирлешме 1999 сенеси шаир ве эдебиятшынас Юнус Къандымнынъ ёлбашчылыгъы алтында чалышып башлагъан эди. Айны «Ильхам» бирлешмеси саесинде бир къач генч къалем саибимиз етишип, сонъундан Украина Языджылар миллий бирлигининъ азалары да олдылар. Тедбирде «Ильхам» бирлешмесининъ шимдики ребери, белли шаир Шерьян Али устазы Эшреф Шемьи-заде озь вакътында яш иджаткярларнынъ эмиетини къайд этип, эдебиятны яшатаджакъ генчлердир, дегенини анъып кечти.«Ильхам» альманахына он эки иджаткярнынъ эсери кирсетильди, олардан секизи назм эсерлерини, учю исе несир эсерлерини такъдим эттилер. Джыйынтыкътан энди белли олгъан Сейран Сулейман, Эмине Усеин, Васфие Къыпчакъ киби шаирлеримизнен берабер Майе Абдулгъаниева, Венера Алиева, Алие Сеитумерова, Амет Мустафа, Ленера Меметова, Урие Къадирова ве Амет Усман киби яш иджаткярларнынъ эсерлери ер алды. Альманахта Юсуф Махульдурнинъ «Алтын бешик» серлевалы драмасындан парча да такъдим олуна.Бирлешменинъ ребери Шерьян Алининъ бильдиргенине коре, сонъки йылларда «Ильхам»гъа бир чокъ генч къалемлер келип къошулса да, олардан эдебияткъа тек акъикъий авеси олгъанлар бугунь де иджат этмектелер. Мезкюр альманахкъа кирсетильген эсерлер келеджекте эдебиятымызнынъ хазинесинде дегерли ер тутаджагъына умют беслеп, муэллифлерге иджадий мувафакъиетлер тилеймиз.

 

 

Ленера КЕЗЛЕВЛИ

//Янъы дюнья.-2013.-№9.-с.8